Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua i a la literatura franceses, tercera llengua i literatura del grau. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'enfocament comunicatiu, i aspectes del context cultural de la llengua. Així mateix, es treballaran les nocions fonamentals de la història de la literatura que s’hagi escollit i els seus autors més representatius mitjançant la presentació i anàlisi de textos.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA M. CORREDOR PLAJA
Idioma de les classes:
Català (10%), Francès (90%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 • CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 • CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.
 • E18. Adquirir i posar en pràctica els coneixements d'una tercera llengua romànica (francès o italià) i ser capaç d'integrar-los en altres disciplines, així com d'utilitzar l'esmentada llengua en el procés d'aprenentatge, mitjançant la lectura comprensiva
 • E21. Adquirir coneixements bàsics d'una tercera llengua romànica i/o de la seva literatura (francès o italià) que permetin la lectura comprensiva de texts literaris o científics en aquesta llengua i la comunicació oral i escrita a un nivell bàsic.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Langue orale. Quelques notions de phonétique. Sons des voyelles et des consonnes. Liaison. Pratique de l'expression orale.

2. Actes de parole: saluer, se présenter, parler de soi, parler des autres, donner des instructions, demander l'opinion / un prix / des renseignements, acheter, fixer un rendez-vous, inviter, accepter, refuser, exprimer un désir, décrire des faits passés...

3. Langue écrite. Grammaire et morphosyntaxe: déterminants articles et adjectifs, pronoms, conjugaison des verbes les plus fréquents; structure des phrases négatives, interrogatives, d'obligation. Acquisition de lexique et de notions culturelles. Pratique de l'expression écrite.

4. Mouvements littéraires, auteurs et textes représentatifs de la littérature française des siècles XIX et XX.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 15,00 15,00
Exposició dels estudiants 3,00 5,00 8,00
Lectura / comentari de textos 25,00 60,00 85,00
Prova d'avaluació 0 10,00 10,00
Resolució d'exercicis 15,00 40,00 55,00
Sessió participativa 40,00 25,00 65,00
Sessió pràctica 20,00 10,00 30,00
Sortida de camp 10,00 15,00 25,00
Tutories de grup 7,00 0 7,00
Total 120,00 180,00 300

Bibliografia

 • Akyüz, A. (2000). Exercices de grammaire en contexte. Paris: Hachette. Catàleg
 • Ambrière, M. (1990). Précis de littérature française du XIXe siècle. Paris: PUF. Catàleg
 • Ashraf, M. (1995). Dictionnaire des expressions idiomatiques. Paris: Librairie générale française. Catàleg
 • Bérard, É. (2005). Grammaire du français : niveaux A1-A2 . Paris: Didier. Catàleg
 • Berchiche, Y. (2000). Cours de la Sorbornne Nouvelle. CLE International. Catàleg
 • Bertaud du Chazaud, H. (1992). Dictionnaire des synonymes. Paris: Le Robert. Catàleg
 • Boularès, M. (1999). Conjugaison progressive du français. Paris: CLE International. Catàleg
 • Boussinot, R. (1994). Dictionnaire des synonymes, analogies, antonymes. Paris: Bordas. Catàleg
 • Brunel, P. (1999). Histoire de la littérature française. Paris: Bordas. Catàleg
 • Callamand, M. (1992). Grammaire vivante du français: exercices d'apprentissage. Paris: CLE International. Catàleg
 • Cantera, J. (1998). Diccionario francés-español de falsos amigos. Alacant: Premses de la Universitat d'Alacant. Catàleg
 • Castellanos, C. (2003). Diccionari francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Castellanos, C. (2000). Diccionari de paranys de traducció : francès-català : faux amis . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Chamberlain, A. (2002). Guide pratique de la communication. Paris: Didier. Catàleg
 • Charaudeau, P. (1992). Grammaire du sens et de l'expression. Paris: Hachette. Catàleg
 • Colin, J.-P. (1994). Dictionnaire de l'argot. Paris: Larousse. Catàleg
 • Collectif (2006). Bescherelle. La conjugaison pour tous. Paris: Hatier. Catàleg
 • Darcos, X. (1992). Histoire de la littérature française. Paris: Hachette. Catàleg
 • Delatour, Y. (2004). Nouvelle grammaire du français. Paris: Hachette. Catàleg
 • Delatour, Y (1991). Grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette. Catàleg
 • Dubois, J. (2000). Les romanciers du réel : de Balzac à Simenon. Paris: Éditions du Seuil. Catàleg
 • Fragonard, M.-M. (2001). Précis d'histoire de la littérature française. Paris: Didier. Catàleg
 • García-Pelayo, R. (1996). Diccionario general español-francés/français -espagnol. Barcelona: Larousse. Catàleg
 • Grégoire, M. (2003). Grammaire progressive du français. Paris: CLE International. Catàleg
 • Grevisse, M. (1993). Le bon usage. Paris: Duculot. Catàleg
 • Horville, R. (1985). Anthologie de la littérature française. Paris: Larousse. Catàleg
 • Jouette, A. (1993). Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite. Paris: Le Robert. Catàleg
 • Lagarde, A. (2001). XXe siècle. Les grands auteurs français : anthologie et histoire littéraire. Paris: Bordas. Catàleg
 • Lavenne, Ch. (1991). Grammaire utile du français. Paris: Didier. Catàleg
 • Leroy-Miquel, Cl. (2001). Vocabulaire progressif du français. Paris: CLE International. Catàleg
 • Michel, A. (1993). Littérature française du XIXe siècle. Paris: PUF. Catàleg
 • Mitterand, H. (1992). Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française. Paris: Le Robert. Catàleg
 • Mitterand, H. (1996). La littérature française du XXe siècle. Paris: Nathan. Catàleg
 • Poisson-Quinton, S. (2002). Grammaire expliquée du français. Paris: CLE International. Catàleg
 • Robert, P. (2008). Dictionnaire Le Petit Robert. Paris: Le Robert. Catàleg
 • Robert, J.-M. (2002). Difficultés du français. Paris: Hachette. Catàleg
 • Rincé, D. (1996). La littérature française du XIXe siècle. Paris: PUF. Catàleg
 • Thorel-Cailleteau, S. (1998). Réalisme et naturalisme. Paris: Hachette. Catàleg
 • Vaillant, A. (et al.) (2006). Histoire de la littérature française du XIXe siècle. Rennes: Presses de l'Université de Rennes. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves específiques de llengua S'avaluaran les competències lingüístiques (oral/escrit) amb exercicis específics (verbs, pronoms, fonètica, lèxic...). 25
Tasques d'expressió escrita S'avaluarà la posada en pràctica dels coneixements de gramàtica i morfosintaxi. 25
Exposició S'avaluarà l'expressió oral a partir de la presentació del material obtingut durant el treball de camp. 10
Lectura col·lectiva i comentari de textos escollits S'avaluarà la comprensió del text i el comentari concret dels aspectes assenyalats. 20
Prova específica de literatura S'avaluaran les lectures realitzades. 20

Qualificació

Aquesta assignatura és presencial. Per tant, es controlarà l'assistència a classe.
Es realitzaran proves escrites parcials de llengua durant tot l'any acadèmic. Seran proves per avaluar els coneixements de fonètica, gramàtica, morfosintaxi i lèxic, i també l'expressió escrita. És aconsellable realitzar-les, ja que aquests exercicis parcials, juntament amb el treball de camp i l'exposició, ofereixen l'oportunitat d'aprovar la part de llengua del programa, a banda de la convocatòria reglamentària.
Caldrà presentar-se a l'examen final de llengua en el cas d'obtenir una nota inferior a 5 en algún dels blocs avaluats. Igualment, caldrà presentar-s'hi en el cas de no haver fet alguna de les proves.
Quant a la part de literatura, es realitzarà una prova per avaluar les lectures realitzades i una altra basada en el comentari d'un text d'algun dels autors estudiats a classe.
Caldrà presentar-se a l'examen final de literatura en el cas de suspendre alguna de les proves o de no presentar-s'hi.
Per aprovar l'assignatura és indispensable que les notes dels diferents blocs avaluats no siguin inferiors a 5.
IMPORTANT: si algun estudiant, per la raó que sigui, no pot realitzar qualsevol de les proves parcials el dia fixat, caldrà que les faci durant el període oficial d'exàmens, al gener o al juny.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NP l'estudiant que no hagi realitzat les proves parcials i que tampoc es presenti a l'examen final de llengua i de literatura.

Observacions

Durant el primer semestre es donarà la llista de lectures que es proposen per a la part de literatura, que es realitzarà el segon semestre, de les quals caldrà escollir-ne dues (vegeu apartat "Activitats").