Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La gestió dels recursos humans i econòmics i la presa de decisions. Breu introducció a la comptabilitat general bàsica, la gestió econòmico-financera i la fiscalitat en el món de les empreses. Sistema de gestió integrat de recursos humans, basat en les competències i en la gestió de les persones. Conèixer la realitat econòmica, tant de l'àmbit públic (pressupostos, procedència dels fons, indicadors de resultats) com del privat (balanç i compte de resultats, anàlisi financera, tresoreria). Sistema de gestió integrat de Recursos Humans basat en competències i en la gestió de persones. El capítol de tècniques de direcció i gestió de RRHH, pretén donar un visió general de l'objectiu i les funcions d'un departament de personal, dels principis organitzatius i de tècniques concretes (anàlisi i disseny d'estructures, dimensionament de plantilles, selecció de personal) , i tècniques de direcció
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA ARBUSSA REIXACH
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
  • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
  • CE5. Identificar i analitzar els processos naturals i antròpics que alteren i posen en risc el patrimoni i planificar i gestionar la preservació dels béns patrimonials amenaçats
  • CE11. Tenir l'habilitat d'actuar professionalment en el marc institucional del patrimoni, d'àmbit local, estatal i internacional, a partir del coneixement de les competències de les institucions, de les subvencions i projectes impulsats per les mateixes
  • CE12. Ser capaç d'elaborar una planificació econòmica adequada del patrimoni i dels seus usos sobre els principis de sostenibilitat i de valor social

Altres Competències

  • Proporcionar als estudiants coneixements bàsics sobre les eines de gestió a les empreses

Continguts

1. Informació económico-financera de les organitzacions

          1.1. El compte de resultats

          1.2. El balança de situació

          1.3. El llibre diari i els assentaments amb IVA

          1.4. Els pressupostos

          1.5. Anàlisi econòmico-financera

2. La gestió dels recursos humans a les organitzacions

          2.1. Incentius / Perfils

          2.2. Estructures organitzatives

3. Formes jurídiques

          3.1. Tipologies d'empreses i entitats en el camp del Patrimoni Cultural"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 2 10
Classes participatives 8 2 10
Elaboració de treballs 2 10 12
Total 18 14 32

Bibliografia

  • Brickley, James A (cop. 2005 ). Economía empresarial y arquitectura de la organización (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2010 ). Contabilidad y gestión de costes (5a ed. actualizada). Barcelona: Profit. Catàleg
  • Amat Salas, Oriol (2009 ). Anàlisi de balanços : claus per a elaborar una anàlisi dels comptes anuals : amb casos pràctics resolts . Barcelona: Profit. Catàleg
  • Lazear, Edward P (cop. 1998 ). Personnel economics for managers . New York, NY [etc.]: John Wiley and sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'exercicis Interès de les participacions 20
Elaboració d'un cas pràctic / simulació dels comptes anuals d'una empresa i de la seves estructura organitzativa i forma jurídica Rigor dels continguts i claredat de l'exposició 80

Qualificació

Elaboració i exposició d'un treball. Caldrà simular el cas d'una empresa de recent creació i presentar-ne comptes anuals, estructura organitzativa i forma jurídica

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No elaborar el treball o participar en menys del 60% de les sessions de l'assignatura