Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Principals lleis internacionals sobre el patrimoni Cultural o Natural. Institucions internacionals. UNESCO. Evolució de la legislació. Figures de protecció. La necessitat d'una legislació conjunta: Paisatge Cultural. La legislació dels estats i regions. Legislació del Paisatge cultural. Necessitat d'una llei que englobi tots els aspectes que s'unifiquen en el concepte de paisatge cultural. L'estudi d'aquestes lleis, com la llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge i la llei del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i les seves contradiccions i complementarietat.- Paisatge Cultural-Inventaris i catàlegs. Factors que han de vertebrar aquesta suma d'inventaris i catàlegs per a, en cada territori concret, en cada Paisatge Cultural concret, poder explicar la seva evolució i valor. Instruments per a la patrimonialització dels Paisatges Culturals. Valors que cal preservar per al futur, dins dels fets de civilització, ja que expliquen la nostra identitat.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / PERE SALO MANERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CG6. Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE11. Tenir l'habilitat d'actuar professionalment en el marc institucional del patrimoni, d'àmbit local, estatal i internacional, a partir del coneixement de les competències de les institucions, de les subvencions i projectes impulsats per les mateixes

Continguts

1. PATRIMONI CULTURAL

          1.1. Introducció

                    1.1.1. Principis generals de la regulació del patrimoni històric, cultural i artístic. El concepte doctrinal de bé cultural

                    1.1.2. La protecció dels béns culturals i artístics a nivell comunitari i internacional. El Patrimoni Comú de la Humanitat.

                    1.1.3. Distribució de competències Estat – Generalitat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006

          1.2. Béns que formen part del patrimoni cultural

                    1.2.1. Disposicions comuns de la Llei per a tots els béns culturals

                    1.2.2. Béns immobles

                    1.2.3. Béns mobles

          1.3. Patrimonis especials

                    1.3.1. El domini públic arqueològic. L’especificitat del patrimoni arqueològic dins dels béns culturals

                    1.3.2. Patrimoni etnogràfic. Referència al patrimoni immaterial

                    1.3.3. Patrimoni documental i bibliogràfic

                    1.3.4. Patrimoni industrial

          1.4. Regulació dels museus

2. PATRIMONI NATURAL

          2.1. Introducció: la regulació del patrimoni natural des de les diverses perspectives i la distribució de competències entre les diferents administracions

          2.2. La legislació d'espais naturals

                    2.2.1. El marc normatiu: internacional, estatal i nacional

                    2.2.2. El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)

                    2.2.3. Els espais naturals de protecció especial

                    2.2.4. La xarxa natural 2000: zones ZEC i zones ZEPA

          2.3. El planejament territorial i urbanístic

                    2.3.1. La distinció entre l’ordenació territorial i l’urbanisme i la seva evolució històrica

                    2.3.2. El planejament territorial i la seva incidència sobre els espais naturals i el paisatge

                    2.3.3. El planejament urbanístic i la seva incidència sobre els espais naturals i el paisatge

          2.4. La legislació en matèria de paisatge

                    2.4.1. El Conveni europeu del paisatge

                    2.4.2. Els principis i finalitats de la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i la seva relació amb el planejament urbanístic i territorial

                    2.4.3. Els instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge

          2.5. Reflexions sobre la necessitat d'una llei que englobi tots els aspectes que s'unifiquen en el concepte de paisatge cultural.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 18 36
Classes expositives 36 36 72
Elaboració de treballs 2 40 42
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manue (2016). Derecho urbanístico de Cataluña : adaptado a la Ley 3 (6a ed.). Atelier.
 • Aguirre i Font, Josep M. (2017). L'Avantprojecte de Llei de territori. Document comprensiu. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Sánchez Sánchez, Víctor M. (2017). La protecció del medi ambient a la Unió Europea. Universitat Oberta de Catalunya.
 • Aguirre i Font, Josep M (2014). Régimen jurídico del litoral catalán . Atelier.
 • Fernández, Tomás-Ramón (2014). Manual de derecho urbanístico. Civitas Thomson Reuters.
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2008). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña (3era). Aranzadi.
 • Gifreu Font, Judith (2012). L'Ordenació urbanística a Catalunya . Barcelona . Associació Catalana de Municipis i Comarques .
 • Gómez-Limón García, Javier et altri (2008). Planificar para gestionar los espacios naturales protegidos. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios natur.
 • Casado Casado Lucia (2007). Las competencias estatales y autonómica sobre los parques nacionales. Revista de Administración Pública,,
 • De Rojas Martínez-Parets, Fernando (2006). Los Espacios Naturales Protegidos. Thomson-Aranzadi.
 • Garcia Fernàndez, Javier (2008). Estudios sobre el derecho del patrimonio historico. Fundación registral.
 • Alonso Ibáñez, Maria del Rosario (1992). El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural. Civitas .
 • Vega Gutiérrez, Ana Maria et altri (2012). Protección del patrimonio cultural de interés religioso. Comares.
 • Padrós i Reig, Carlos (2000). Derecho y cultura. Prontuario elemental para estudiantes de Humanidades. Atelier.
 • Fuenteseca Degeneffe , Margarita (coord.) (2014). Diccionario Jurídico de la Cultura. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre instruments normatius del Patrimoni Cultural i Natural El tema del treball serà escollit per l'alumne i acordat amb el professor. 80
Participació i assistència a l'aula i a les activitats programades. S'avaluarà la participació activa de l'alumen en les diferents a classe així com a les diferents activitats proposades 20

Qualificació

L'avaluació estarà basada en l'elaboració d'un treball, el contingut del qual es proposarà per l'alumne i s'acordarà amb el professor. El valor del treball correspondrà al 80% de la nota global i el 20 % restant es basarà en la participació i assistència a l'aula i a les activitats programades.