Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El treball fi de màster pot ser un projecte, un assaig, un treball d'investigació, un estudi de cas o un altre document original elaborat per l'estudiant que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster i orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Aquest treball estarà dirigit per un professor del màster i conclourà amb la defensa pública davant d'un tribunal, que l'avaluarà i qualificarà. El TFM es realitzarà de manera individual, si bé quan la complexitat, dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot realitzar en grup, sent necessari en aquest cas l'autorització per part de la coordinació del màster. L'estudiant proposarà un tema a desenvolupar, que haurà de ser aprovat pel consell acadèmic del màster. La coordinació del màster podrà suggerir un llistat de temes d'entre els que són objecte d'investigació per part dels grups de recerca implicat en el màster, i a proposta d'aquests. En tot cas, el coordinador del màster assignarà un director de treball final de màster a cada estudiant, que serà un professor del màster afí al tema que desenvoluparà.
Crèdits:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG2  Obtenir i seleccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una recerca original i que aporti coneixements nous.
 • CG3  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CG5  Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, utilitzant els recursos que fan més eficaces les presentacions orals.
 • CG6  Realitzar propostes que impliquin l'aplicació dels principis de sostenibilitat ecològica, social i econòmica en el propi àmbit de recerca o treball.
 • CG7 Formular i aplicar valors i principis ètics en l'exercici professional.
 • CG8  Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per a la seva solució, identificant els riscos que comporten les propostes creatives.

Continguts

1. El treball fi de màster pot ser un projecte, un assaig, un treball d'investigació, un estudi de cas o un altre document original elaborat per l'estudiant que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster i orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Aquest treball estarà dirigit per un professor del màster i conclourà amb la defensa pública davant d'un tribunal, que l'avaluarà i qualificarà. El TFM es realitzarà de manera individual, si bé quan la complexitat, dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot realitzar en grup, sent necessari en aquest cas l'autorització per part de la coordinació del màster. L'estudiant proposarà un tema a desenvolupar, que haurà de ser aprovat pel consell acadèmic del màster. Preferiblement el treball hauria d'estar vinculat a una línia d'investigació (dels grups de recerca vinculats al màster) o una administració o empresa del sector públic / privat que investigui o treballi en projectes de planificació i gestió relacionats amb el planificaió de les ciutats, l'ambient i elpaisatge . Entre la universitat i l'empresa se signarà un conveni de col•laboració. Si el treball està vinculat a una línia d'investigació aquest estarà dirigit per un professor del màster, i si està vinculat a una empresa estarà tutoritzat per una persona de l'empresa i per un professor vinculat al màster. En iniciar el període de realització del treball final de màster s'organitzaran uns seminaris en els quals es donin les pautes per a la realització del treball i s'insisteixi en els processos per buscar informació i documentació científica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 175 175
Elaboració de treballs 0 220 220
Prova d'avaluació 2 13 15
Seminaris 20 0 20
Tutories 20 0 20
Total 42 408 450

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Tutories: Desenvolupament del treball Segons el document regulador dels Treballs Finals de Màster 30
  Realització del TFM Segons el document regulador dels Treballs Finals de Màster 30
  Acte de presentació i defensa del TFM Segons el document regulador dels Treballs Finals de Màster 40

  Qualificació

  La qualificació del TFM es calcularà a partir del barem següent:
  a) desenvolupament del treball (tutor –i cotutor, si escau– del TFM): 30 %
  b) memòria escrita (tribunal): 30 %
  c) acte de presentació i defensa (tribunal): 40 %


  Segons el document regulador dels Treballs Finals de Màster

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el treball constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT

  Observacions

  L'alumne que no presenti el treball constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT