Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El treball de fi de màster consisteix en l'elaboració d'un treball escrit que integra anàlisi i la reflexió teòrica i realitza una aportació relacionada amb l'atenció a la diversitat i l'educació inclusiva. El Treball de fi de màster possibilita posar de manifest la maduresa i el nivell cientificotècnic assolits al llarg del procés formatiu. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat. La coordinació del màster assignarà un tutor a cada estudiant. El Treball de Fi de Màster té en compte la Normativa marc reguladora del Treball de Fi de Grau i del Treball de Fi de Màster, aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona en la sessió 6/12 de 26 juliol 2013 i que es pot consultar al següent enllaç: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CB3: - Assumir la responsabilitat del propi desenvolupament professional i l'especialització en el camp de la inclusió educativa i la atenció a la diversitat
 • CT1 - Sistematitzar el coneixement avançat i la comprensió dels desenvolupaments teòrics, metodològics i pràctics en l'àrea de estudi i investigació de la inclusió educativa
 • CT2 - Analitzar problemes complexos relacionats amb la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE2: - Desenvolupar projectes de recerca i d'innovació educativa dirigits a la millora de les pràctiques en l'àmbit d'atenció a la diversitat i de la inclusió educativa
 • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
 • CE4: - Dissenyar projectes d'inclusió educativa que prenguin en consideració les dimensions política, institucional, curricular, organitzativa, metodològica i professional implicades en l'atenció a la diversitat
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat
 • CE6: - Avaluar models organitzatius i curriculars a partir de l'elaboració de criteris d'acord amb els principis d'una escola inclusiva i multicultural

Continguts

1. El Treball de Fi de Màster és un treball tutoritzat que pot anar orientat a:

          1.1. . Planificació, disseny i desenvolupament d'un programa d'intervenció.

          1.2. • Planificació i desenvolupament d'una investigació sobre algun dels temes tractats en el màster.

          1.3. Planificació i desenvolupament de processos d'avaluació d'una organització, d'un projecte o d'un programa destinats a millorar l'atenció de les necessitats educatives i l'escola inclusiva .

          1.4. • Desenvolupament de processos d'assessorament i orientació professional

2. S'assignarà un tutor a cada estudiant.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 80 80
Elaboració de treballs 3 37 40
Exposició dels estudiants 2 8 10
Seminaris 10 0 10
Tutories 10 0 10
Total 25 125 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció d'un document final del Treball de Fi de Màster, sigu en format monografia o bé en format d'article científic. • Documentació utilitzada i adequació al tema.
  • L’estructura del treball clara, ordenada i adequada al tipus de treball.
  • Ojectius del treball clars i ben formulats.
  • Bon nivell d'argumentació.
  • Capacitat d’anàlisi de problemes complexes en contextos específics
  • Mètodes, estratègies i procediments emprats per desenvolupar el treball adequats i coherents amb els objectius
  • Conclusions rellevants i fan alguna aportació en relació a la temàtica del màster.
  • Aspectes formals correctes: incloent la citació seguint la normativa APA i les altres pautes que s’hagin donat.
  • Bon seguiment del treball par part del tutor a través de les tutories, puntualitat en el compliment dels terminis


  75
  Presentació oral pública del TFM • Estructura de l’exposició oral, adequada al tipus de treball realitzat.
  • Ordre coherent de l’exposició, claredat i precisió
  • Argumentació i coneixement del tema
  • Ajustament de temps.
  • Veu, entonació i contacte visual
  • Correcció formal del material presentat: Power point o altre material de suport.
  • Capacitat per respondre correctament les qüestions plantejades.
  • Nivell de reflexió.
  25

  Qualificació

  Per aprovar el treball de fi de màster cal que l'estudiant aprovi el treball escrit i la presentació oral del seu treball. També caldrà que assisteixi a un mínim dels seminaris de presentació oral. Aquest mínim s'establirà a començament de curs.

  El dipòsit del TFM en la data prevista anirà acompanyat del vist-i-plau del tutor o la tutora del treball. No es permetrà la presentació d'un treball que no tingui aquest vist-i-plau.

  IMPORTANT: El plagi o còpia literal d’un treball d’un/a altre/a autor/a, o de parts de treballs o documents d’altres autors/es, o copiat directament de pàgines web, suposarà directament la qualificacó de suspens.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La qualificació serà de no presentat quan l'estudiant no presenti el treball escrit o quan no faci l'exposició oral i defensa del treball.

  Observacions

  A l'nici del curs es proporcionarà una GUIA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER, que es penjarà al moodle de l'assignatura