Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Redacció del Projecte Fi de Màster
Crèdits:
30

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CB1 Posseir i aprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d'originalitat en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2 Aplicació de coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 • CB3 Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4 Capacitat de comunicar conclusions d'acord amb els coneixements i raons últimes que els sustenten.
 • CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CT01 Utilització de la llengua anglesa.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT04 Treball en equip.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies.
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE1 Conèixer els mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.
 • CE2 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE3 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE4 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE5 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització.
 • CE6 Crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques i els requisits dels seus usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CE7 Comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular, elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • CE8 Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució croquis avantprojectes, projectes urbans i direcció d'obres.
 • CE9 Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans. Intervenir en conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • CE10 Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • CE11 Capacitat per redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.
 • CE12 Elaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits de grau i màster, d'un exercici original a realitzar individualment, davant d'un tribunal universitari en què s'ha d'incloure almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional en què se sintetitzin totes les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les quals veure's, amb compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Altres Competències

 • Elaboració, presentació i defensa, un cop obtinguts tot els crèdits de grau i màster, d'un exercici original realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari on s'hi inclourà almenys un professional de reconegut prestigi proposat per les organitzacions professionals. L'exercici consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional on es sintetitzin totes les competències adquirides a la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació sobre les que tracti, en compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

Continguts

1. Redacció del projecte fi de carrera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 37,5 712,5 750
Total 37,5 712,5 750

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Prova escrita / gràfica 100

  Qualificació

  Hi haurà una única qualificació final on es valorarà la documentació gràfica i escrita del projecte fi de carrera, així com la seva exposició.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es qualificarà amb No Presentat aquells estudiants que no realitzin el lliurament final del treball final de carrera.

  L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix igualment la convocatòria de qualificació.

  Observacions

  Les metodologies docents seran majoritàriament autònomes amb supervisió a través de tutories. Els resultats de l'aprenentatge seran una síntesi dels resultats adquirits durant la carrera.

  Assignatures recomanades

  • Taller integral de construcció
  • Taller integral de projectes