Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició
Crèdits:
21

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NADIA FAVA  / MARIA PIA FONTANA  / JOSÉ FUSES COMALADA  / MARISA GARCIA VERGARA  / SILVIA MUSQUERA FELIP  / RAMON RIPOLL MASFERRER  / FRANCISCO ALEJANDRO SIBILS ENSESA  / JOSE MARIA TORRA PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB1 Posseir i aprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d'originalitat en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2 Aplicació de coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 • CB3 Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4 Capacitat de comunicar conclusions d'acord amb els coneixements i raons últimes que els sustenten.
 • CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT04 Treball en equip.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies.
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE1 Conèixer els mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.
 • CE2 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE3 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE4 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE5 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització.
 • CE6 Crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques i els requisits dels seus usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CE7 Comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular, elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • CE8 Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució croquis avantprojectes, projectes urbans i direcció d'obres.
 • CE9 Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans. Intervenir en conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • CE10 Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • CE11 Capacitat per redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.

Continguts

1. Desenvolupament d´un projecte en les àrees de coneixement de projectes,urbanisme i composició

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 208 208 416
Exposició dels estudiants 2 107 109
Total 210 315 525

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball de curs. Lliurament parcial i exposició. Segons la data programada. valoració global del treball. No recuperable 30
  Treball de curs. Lliurament final i exposició. Segons la data programada. Valoració global del treball realitzat 70

  Qualificació

  Sistema d’avaluació continua, basat en l’assistència i el desenvolupament del treball de curs individual.

  El treball, tot i ser unitari, pot estar desglossat en varies activitats. Es tracta d’un treball coordinat conjuntament entre totes les assignatures del màster.
  Cada assignatura valorarà la part del treball que li correspongui.
  No s'admeten lliuraments fora de la data fixada ni fora del format establert.

  Cada lliurament del treball serà considerat una activitat d’avaluació independent.

  No s’estableix una nota mínima a assolir en cada activitat.
  Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.

  Les correccions a l’aula requereixen un seguiment presencial per part de l’alumne.
  Només s’admetran seguiments no presencials si tenen el vistiplau de la comissió acadèmica del màster.

  En cas de suspendre l’assignatura, no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 30% de les activitats d’avaluació del curs.
  L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix igualment la convocatòria de qualificació.

  Assignatures recomanades

  • Taller integral de construcció
  • Treball Fi de Màster