Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Intensificació dels continguts de les assignatures de construcció, estructures i instal.lacions
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN FONTAS SERRAT  / MIQUEL LLORENS SULIVERA  / TEODOR PULIDO SUREDA  / JOSE MARIA TORRA PLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB1 Posseir i aprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d'originalitat en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB2 Aplicació de coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis o multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 • CB3 Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4 Capacitat de comunicar conclusions d'acord amb els coneixements i raons últimes que els sustenten.
 • CB5 Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT04 Treball en equip.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies.
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE1 Conèixer els mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.
 • CE2 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE3 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE4 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE5 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització.
 • CE6 Crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques i els requisits dels seus usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
 • CE7 Comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular, elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
 • CE8 Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució croquis avantprojectes, projectes urbans i direcció d'obres.
 • CE9 Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans. Intervenir en conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • CE10 Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • CE11 Capacitat per redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.

Continguts

1. Construcció

2. Estructures

3. Instal.lacions

4. Desenvolupament tecnològic del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Assistència a actes externs 20 5 25
Classes participatives 60 0 60
Elaboració de treballs 0 135 135
Exposició dels estudiants 5 0 5
Total 85 140 225

Bibliografia

 • Per cada tema / activitat es recomanarà la bibliografia específica (2017). UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Teoria / Pràctiques d'aula Sessions d’aula relacionades amb el desenvolupament dels continguts de l’assignatura i correcció dels treballs. 0
Desenvolupament del treball / Recerca d’informació Treball autònom de l’alumne destinat al desenvolupament dels treballs i la recerca d’informació relacionada.
Es duran a terme durant les setmanes de classe.
En cas de dubtes es poden sol·licitar tutories als professors.
0
Visita obra construïda / Conferències 0
Treball: Lliurament previ + exposició Treball de curs. Coordinat amb Taller de Projectes.
Activitat presencial i recuperable en el lliurament final.
Segons la data programada.
30
Treball: Lliurament final + exposició Treball de curs. Coordinat amb Taller de Projectes.
Activitat presencial i recuperable.
Segons la data programada.
70

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en l’assistència i el desenvolupament del treball de curs individual.
- - - - - - - - - - - - - - - -
El treball, tot i ser unitari, pot estar desglossat en varies activitats. Es tracta d’un treball coordinat conjuntament entre totes les assignatures del màster.
Cada assignatura valorarà la part del treball que li correspongui.
No s'admeten lliuraments fora de la data fixada ni fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cada lliurament del treball serà considerat una activitat d’avaluació independent.
No s’estableix una nota mínima a assolir en cada activitat.
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Les correccions a l’aula requereixen un seguiment presencial per part de l’alumne.
Només s’admetran seguiments no presencials si tenen el vistiplau de la comissió acadèmica del màster.
- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura, no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 30% de les activitats d’avaluació del curs.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix igualment la convocatòria de qualificació.

Observacions

Dedicació :
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementària
- - - - - - - - - - - - - - - -
La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé útil per a :
.- Consultar la programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Rebre i revisar les notificacions relacionades amb l’assignatura a través del Fòrum de noticies
.- Treballar els continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Desenvolupar i lliurar les activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula.
.- Es recomana assistència continuada i participació activa.
.- Convé fer una preparació prèvia del temari / activitat per obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat, pel correcte desenvolupament de les sessions.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts pel professorat.
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes. En cap cas són el substitut de les classes ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que ha de desenvolupar autònomament l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Taller integral de projectes