Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció als Estats Comptables : Introducció a la comptabilitat. Principis comptables. Criteris de valoració. Comptes anuals. El balanç. Compte de Pèrdues i guanys. Estat de canvis en el patrimoni. Estat de fluxos d'efectiu. Memòria. Auditoria de comptes. Estructura economico-financera. Introducció a l'anàlisi de balanços. Cash-flow. Equilibri financer. Fons de maniobra. Necessitats operatives de fons. Mutacions patrimonials. Anàlisi per ratis. Aspectes financers relacionats amb el sector : Tipus d'interès: Interès simple, Interès compost, Interès nominal i efectiu, TAE. Rendes financeres. Préstecs. Alternatives i solucions a la falta de liquiditat monetària actual. Reestructuració de passius a major termini. Recuperació de part del capital. Tècniques de valoració i anàlisi de projectes de inversió. Concepte de finançament bancari. Política d'endeutament (palanquejament financer). Finançament de Circulant: productes bancaris. Gestió de cobraments i morositat: Gestió de clients. Contractació Privada : Teoria general del contracte. Què és i perquè serveix. A quina legislació es troba. Principis contractuals. Règims contractuals bàsics. Riscs a considerar i evitar. Clàusules abusives. Llei d'usura. Contracte de permuta. Contracte de finançament. Els interessos del capital. Contracte de garantia. Les garanties reals. Contracte d'agència. Contracte de mediació, comissió o corretatge. Arrendaments urbans i rústics : Llei d'arrendaments urbans. Arrendaments exclosos. Arrendaments d'habitatge. Dret d'adquisició preferent. Suspensió, resolució i extinció de l'arrendament. Situacions especials de continuïtat en l'arrendament (LEC). Inspecció tècnica d'edificis (ITE).
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT  / DANIEL BLASCO FRANCH  / YASSINE BOUALLALA LECHHEB
Idioma de les classes:

Altres Competències

 • COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES Relacione todas la comptencias básicas y generales. Añada tantas filas como sean necesarias CB-01 - Sintetizar y contrastar textos científicos, aplicándolos a la creación y transferencia del conocimiento. CB-05 - Que los estudiantes sean capaces de implementar de manera generalizada los preceptos de marketing, emprendeduría, economía, financiación y gestión de recursos humanos en todas las actuaciones y proyectos de actuación.
 • COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Relacione todas la competencias específicas. Añada tantas filas como sean necesarias CE05 - Capacidad para interpretar y aplicar adecuadamente las normas de derecho privado de carácter inmobiliario y medioambiental, junto con los conocimientos económicos y financieros en proyectos de edificación sostenible

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  Examen escrito 0 100
  Estudio de casos 0 100
  Memorias/dossier 0 100