Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CAROLINA MARTI LLAMBRICH
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (80%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos.
 • CG2  Obtenir i seleccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una recerca original i que aporti coneixements nous.
 • CG3  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CE3 Utilitzar diferents metodologies d'anàlisi escalar, aplicant els coneixements en casos d'estudi des de l'àmbit internacional a l'àmbit local
 • CE6 Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis territorials i ambientals.
 • CE10  Avaluar els processos de transformació territorial i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència

Continguts

1. Introducció al SIG: definicions, història, camps d'aplicació i components bàsics.

2. La naturalesa de les dades geogràfiques: Estructura vectorial i estructura raster.

          2.1. Estructura vectorial: punts, línies i polígons.

          2.2. Estructura ràster: malles de píxels.

          2.3. Avantatges i inconvenients de raster i vectorial.

3. Entrada de dades espacials

          3.1. Fonts de dades geogràfiques

          3.2. Adquisició de dades.

          3.3. Creació de dades espacials: gràfiques i alfanumèriques.

4. Emmagatzematge de dades espacials.

          4.1. Formats d’emmagatzematge de l’estructura raster i vectorial.

          4.2. Tipus d’emmagatzematge en Softwares SIG.

5. Manipulació de dades espacials.

6. Presentació de dades espacials.

7. Programaris de SIG (ArcGis - ArcView 10: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox).

8. Introducció a l'anàlisi vectorial ArcGis – ArcView 10: Geoprocessing.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 12 22
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 13 14 27
Cerca d'informació 1 2 3
Classes expositives 2 0 2
Elaboració de treballs 2 15 17
Lectura / comentari de textos 1 3 4
Total 29 46 75

Bibliografia

 • García Cuesta, José Luis (2003 ). Ciencia y tecnología de la información geográfica . Burgos: Dossoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Quirós Hernández, Manuel (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG). [Salamanca]: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Medio ambiente, recursos y riesgos naturales : análisis mediante tecnologia SIG y teledetección . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1997 ). Sistemas de información geográfica (2ª ed. corregida). Madrid: Rialp. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Allen, David W (2009 ). GIS tutorial II : spatial analysis workbook . Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 04-07-2014, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007 ). GIS applications in agriculture . Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Steinberg, Steven J (2006 ). GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place . Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Lyon, John G. (2003 ). GIS for water resources and watershed management . Boca Raton [etc.]: CRC. Catàleg
 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Barredo Cano, José Ignacio (1996 ). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Carrero Díez, Leticia González Ávila, Sergio Merino de Miguel, Silvia (D.L.2009 ). Actas de las I Jornadas Técnicas sobre SIG y Teledetecciónen el Ámbito de la Ingeniería Forestal y del Medio Natural: SIGTEFOR : Madrid, 19 y 20 de octubre de 2006 . [Madrid]: Sociedad Española de Ciencias Forestales. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • By, Rolf A. de (cop. 2001 ). Principles of geographic information systems : an introductory textbook (2nd ed). Enschede: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CERCA D'INFORMACIÓ. Per desenvolupar les pràctiques de classe cal cercar via Internet la informació cartogràfica de base. Cerca d'informació cartogràfica i alfanumèrica a Internet. S'elaborarà una pràctica recollint les adreces de servidors de cartografia i els seus continguts. 5
Lectura i comentari de textos bàsics d'introducció i aplicacions de SIG. Lectura de textos (anglès / espanyol / català) sobre els principis bàsics del SIG. Participació activa a classe comentant les idees més importants. 5
Entrada i manipulació de dades. Exercicis pràctics d'aula. Creació de dades noves i manipulació de dades procedents de fonts secundàries. 30
Processos d'anàlisi de dades espacials. Exercicis pràctics d'aula. Processos bàsics per a l'anàlisi espacial de dades geogràfiques gràfiques i alfanumèriques. Casos pràctics. 30
Projecte final. Projecte individual: Resolució d'una problemàtica o qüestió ambiental mitjançant aplicacions SIG per a exercitar tots els continguts impartits a classe. 30

Qualificació

Bloc 1 (65% de la nota final).
Per a un correcte seguiment de les classes (eminentment pràctiques) es farà una avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics que es desenvoluparan a l'aula i que es lliuraran setmanalment.

Bloc 2 (30% de la nota final).
Per a demostrar un domini dels coneixements pràctics assolits s'elaborarà un projecte final. La demora en l'entrega del projecte segons el calendari establert a classe es penalitzarà rebaixant la nota a un 5.

També s'avaluarà (5%) la participació de l'alumnat a classe i els comentaris de les diferents lectures que es proposin a les classes teòriques.

La nota final serà el resultat de la nota mitjana entre el resultat de les pràctiques i el projecte (sempre i quan la nota de cadascun dels blocs sigui igual o superior a 5), considerant l'assistència.

La demora en l'entrega dels treballs (segons el calendari establert a classe) es penalitzarà rebaixant la nota a màxim un 5.

*Donada la naturalesa eminentment pràctica de l'assignatura, l’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT. La no presentació d'alguna part no permet calcular la mitjana final.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

ES CONSIDERARÀ NO PRESENTAT:
- No presentació del projecte final.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.
- No assistència injustificada a classe.

Observacions

REQUERIMENTS
Per cursar aquesta assignatura no cal tenir cap coneixement previ de Sistemes d'Informació Geogràfica ni cartografia. És una matèria pensada per a aquelles persones que necessiten d'una formació bàsica en SIG.
No obstant es precisen de coneixements bàsics d'ofimàtica.

TUTORIES
Les tutories es realitzen en el despatx de la tutora, demanant prèviament cita a través del per correu electrònic carolina.marti@udg.edu

ASSISTÈNCIA
L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes.