Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Realització d'un treball original que cada estudiant ha d'elaborar i presentar davant una comissió d'avaluació constituïda a aquest efecte. El TFM és una assignatura obligatòria que pretén posar en joc les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. Pot consistir en l'aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques o centrar-se en un nou tema d'interès per a l'alumne, autoritzat pel tutor.
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • B.1. Identificar i dominar els continguts bàsics i fonamentals de les diferents disciplines humanístiques i socials que aporten reflexió i coneixement de la condició juvenil i les polítiques de joventut: la psicologia, la pedagogia, la filosofia, la sociologia, la biologia, l'economia, l'antropologia i la història.
 • B.4.  Analitzar críticament les principals polítiques i accions en matèria de joventut.
 • T.4.  Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa amb la llengua de l'entorn professional.
 • T.5.  Comunicar-se en una llengua estrangera.
 • E.3.  Investigar i projectar innovacions en el treball juvenil i en la política de joventut.
 • E.6. Dominar les principals metodologies d'investigació en ciències socials i les seves principals aplicacions en els estudis de joventut i en polítiques de joventut.

Continguts

1. Aprofundiment en continguts avançats propis de la joventut i societat a partir d'una revisió bibliogràfica exhaustiva o la realització d'un treball experimental basat científicament

2. Formulació d'hipòtesis i objectius

3. Descripció de la metodologia i eines a aplicar

4. Aplicació del mètode científic. Obtenció de resultats

5. Valoració dels resultats. Elaboració de conclusions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 0 225 225
Prova d'avaluació 5 0 5
Tutories 17 0 17
Total 22 225 247

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Presentació i defesa del TFM davant una comissió avaluadora. Equival al 100% de la nota i es tindrà en compte:
  • El treball escrit
  • La presentació oral del treball i el debat amb la comissió avaluadora
  • L’informe que comuniqui el professor tutor de l’estudiant
  100

  Qualificació

  La comissió avaluadora haurà d’omplir l’informe final d’avaluació de cada TFM en el que es tindran en compte el següents criteris:
  1. La presentació formal del treball (disseny, numeració, bibliografia, citació, etc.)
  2. La claredat expositiva (redacció, ortografia, sintaxi, etc.)
  3. La pertinència del tema (aspecte innovador, justificació de l’interès, etc.)
  4. El guió (estructura, coherència interna, equilibri entre les parts, etc.)
  5. La fonamentació teòrica (aplicació continguts del màster, aprofundiment, aportació, etc.)
  6. Metodologia emprada (rigor en l’aplicació)
  7. Aplicabilitat (viabilitat del projecte si és un treball pràctic i publicació si és teòric)
  8. Actituds (constància, rigor, compromís, etc.)
  9. Tutoria (aprofitament de les consultes)
  10. Defensa oral
  11. Altres observacions

  Observacions

  DATES IMPORTANTS PEL DESENVOLUPAMENT DE L'ASSIGNATURA

  • Lliurament del treball complet al tutor/a per a la darrera revisió i perquè doni el vist i plau a la presentació: 1 de setembre 2018
  (12h)
  • Penjar la versió definitiva per a l’avaluació: 4 de setembre 2018 (12h)
  • Informació de comissions avaluadores i horari de presentació de cada treball: 7 de setembre de 2018
  • Presentació del TFM davant comissions avaluadores: 14 de setembre 2018