Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura persegueix desenvolupar en els estudiants les habilitats i competències necessàries per a un emprenedor, per tenir èxit en el desenvolupament d'un nou projecte empresarial. En primer lloc, es treballarà la capacitat de lideratge personal per millorar el lideratge col • lectiu, en entorns amb diversitat, fomentant el desenvolupament de l'equip i el propi. També es treballaran les competències de l'orientació emprenedora com són la proactivitat, l'assumpció de riscos, l'assertivitat o agressivitat competitiva, l'autonomia i la innovació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Francès (15%)

Competències

 • CG1 Comunicar i argumentar coneixements o decisions d'organització empresarial de forma oral o escrita, adaptant-se a diferents tipus d'auditoris.
 • CG3 Liderar equips de treball en entorns organitzatius amb diversitat (multidisciplinaris, internacionals, etc.), identificant i gestionant les capacitats dels membres i amb un ús eficient del temps propi i l'aliè.
 • CG5 Avaluar críticament la pròpia activitat i el procés d'aprenentatge per detectar fortaleses i debilitats i identificar accions adequades per al desenvolupament professional i personal
 • CG6 Avaluar l'impacte de l'activitat de les organitzacions i les decisions empresarials, en relació a la sostenibilitat econòmica, ecològica i humana, i idear solucions per controlar aquest impacte.
 • CG7 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees per generar projectes empresarials creatius i innovadors.
 • CE3 Idear i desenvolupar solucions a situacions organitzatives complexes d'una forma sistemàtica i creativa, amb judicis raonables davant situacions d'incertesa.
 • CE7 Ser proactiu a reconèixer la necessitat de canvi i tenir l'habilitat per gestionar el canvi.
 • CE8 Ser adaptable, crític i reflexiu en el tractament de reptes o problemes de les organitzacions empresarials, en entorns nous i incerts i en organitzacions amb diversitat (multidisciplinar, internacional, etc.).
 • CE9 Analitzar estratègicament la capacitat interna per prendre decisions sobre la creació d'empreses o el desenvolupament de projectes empresarials innovadors
 • CE10  Organitzar els recursos humans en situacions específiques de desenvolupament d'un nou negoci, en entorns nous i incerts, seleccionant metodologies avançades adequades.

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Somnis i empresa

          1.2. Neuroaprenentatge

          1.3. Desenvolupament de competències

2. Presa de decisions en un entorn canviant

          2.1. Proposta d'un marc conceptual

          2.2. Stakeholders, lideratge i governança

          2.3. Coevolució

          2.4. Procés de pensament estratègic

          2.5. Sistemes d'indicadors de gestió

3. Lideratge: Líder de líders

          3.1. Una aproximació al lideratge

          3.2. Lideratge personal

          3.3. Lideratge de persones

4. Organitzacions emocionalment intel·ligents

          4.1. Emocions i presa de decisions

          4.2. Intel·ligència emocional i competències emocionals

          4.3. Intel·ligència emocional a l'entorn laboral

5. Teoria i pràctica del Coaching

          5.1. Fonaments teòrics del Coaching

          5.2. Metodologia del procés de Coaching

6. Happiness at Work

          6.1. La capacitat de transformació personal

          6.2. La ciència de la felicitat

          6.3. La felicitat a l'entorn laboral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 9 9 18
Anàlisi / estudi de casos 11 9 20
Classes participatives 1 0 1
Elaboració de treballs 1 20 21
Exposició dels estudiants 2 3 5
Prova d'avaluació 0 10 10
Total 24 51 75

Bibliografia

 • Perkins, Dennis T (2003 ). Lecciones de liderazgo : las 10 estrategias de Shackletonen su gran expedición antártica . Madrid: Desnivel. Catàleg
 • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
 • Martínez Pedrós, Daniel i Milla Gutiérrez, Artemio (2005). La elaboración del plan estratégico y su implementación a través del CMI. Díaz de Santos. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2011 ). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : lecciones magistrales sobre el cambio personal . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Caruso, David R. i Salovey, Peter (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba. Catàleg
 • Bayón, Fernando (2014). Coaching hoy. Teoría general del coaching (3ª edició). Editorial Universitaria Ramón Areces (1ª edició, 2010).
 • Hsieh, Tony (2013). Delivering Happiness ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar beneficios?. Profit Editorial (1ª edició en Anglès, 2010).

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 10
Establiment d'un pla de desenvolupament i/o millora d'una competència personal i/o professional Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 20
Elaboració i presentació d'un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 20
Elaboració i presentació pública d'un informe d'autoavaluació Valoració personal argumentada i presentació pública de les millores obtingudes durant el curs relatives a l'adquisició de coneixements i d'habilitats i a millores en l'actitud.
Activitat voluntària.
10
Activitats complementàries d’aprenentatge Activitats i/o treballs voluntaris, indispensables per a una millor integració dels continguts 20
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 20

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- Participació argumentada (10% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col•lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Establiment d’un pla de desenvolupament i/o millora d’una competència personal i/o professional (20% de la nota final):

Contingut i estructura:
Referències, entre altres:
.Mañas Rodríguez, Miguel Ángel (2011). Plan estratégico personal. Madrid: Pirámide.
.Gimbert (Xavier) (2010), Pensar estratégicamente: modelos, conceptos y reflexiones, Barcelona, Deusto.
.Martínez Pedrós (Daniel) i Milla Gutiérrez (Artemio) (2005), La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del Cuadro de Mando Integral, Díaz de Santos.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
. Compliment dels objectius establerts.
. Selecciona i sistematitza la informació de forma eficient.
. La metodologia és adequada.
. Les conclusions són correctes i estan ben argumentades.
. Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (35% de la nota del treball):
. L'estructura és adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
. El text és coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
. La bibliografia és correcta i actualitzada i el seu ús és apropiat.

- Elaboració i presentació d'un treball en equip (20% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Qualsevol tema amb entitat dins del programa de l’assignatura.

Contingut i estructura:
Basats en articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (60% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació escrita (20% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació oral i defensa (20% de la nota del treball):
. L'estructura de la presentació és adequada.
. Fa un ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. L'alumne ha respost de manera adequada a les preguntes formulades.
. L'alumne demostra coneixement i domini del tema analitzat.
. L'alumne administra el temps disponible per a la presentació de manera adient.

- Elaboració i presentació pública d'un informe d'autovaluació (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
S'entregarà el primer dia de curs.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Activitats complementàries d’aprenentatge (20% de la nota final):

Contingut:
Activitats i/o treballs relacionats amb la consolidació de les competències de l’assignatura.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Examen final (20% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’ampliar o de reduir l’autoavalució i/o la coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès com el nivell de participació i compromís i del treball individual i col·lectiu del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es requereix la participació activa de l’estudiant.
-Es potencia el treball en equip.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.