Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El Treball Final de Màster pretén desenvolupar totes les competències treballades al llarg del Màster i aplicar-les en l'àmbit de la psicologia sanitària, bé sigui com un treball de recerca o d'innovació professional
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB3  Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE6  Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE8  Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE11 Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE17 Planificar, realitzar i, si s'escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE19 Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en marxa i gestió d'una empresa, els seus diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • CE20 Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.
 • CE21 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 34 176 210
Total 34 176 210

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  PRIMERA PAC.
  Justificació i Context de la proposta d'estudi. Introducció. Revisió i marc teòric.
  25%
  SEGONA PAC.

  Metodologia del treball. Subjectes. Instruments d'anàlisi. Procediment de la recerca.
  25
  TERCERA PAC. Anàlisi dels resultats. 25
  QUARTA PAC. Discussió dels resultats. Bibliografia 25
  EXPOSICIÓ DEL TREBALL 15%

  Qualificació

  La qualificació correspon a un model d'avaluació continuada.

  Es realitzen 4 Pacs (4 parts de la memòria del Treball fi de Màster). Cada part es supervisad pel tutor/a i és retornada a l'estudiant que la pot refer i millorar la seva qualificació en la següent entrega.

  La nota obtinguda es mesura en una escala de 0 a 10.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera "No presentat" quan no s'ha entregat una PaC