Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
70%
Crèdits:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / JORDI CID COLOM  / MONICA CUNILL OLIVAS  / MANUEL DE GRACIA BLANCO  / MARIONA GIFRE MONREAL  / ANA BELEN GOMEZ LIMA  / LAURA MASFERRER BOIX  / ESTER PLA COLOMER  / CARLES ROSTAN SANCHEZ  / MARTA SADURNI BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA AYMERICH ANDREU  / BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / JORDI CID COLOM  / MONICA CUNILL OLIVAS  / MANUEL DE GRACIA BLANCO  / MARIONA GIFRE MONREAL  / ANA BELEN GOMEZ LIMA  / LAURA MASFERRER BOIX  / ESTER PLA COLOMER  / CARLES ROSTAN SANCHEZ  / MARTA SADURNI BRUGUE
Idioma de les classes:

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB4  Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE6  Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE7  Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE9  Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE11 Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE17 Planificar, realitzar i, si s'escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. El mòdul de pràctiques externes pretén que els estudiants posin en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real. La matèria de Pràctiques Externes I és la que garanteix que els estudiants hagin de posar en pràctica les competències treballades en el Màster, ja que obliga a l'estudiant a exercir el seu nou rol professional en un centre sanitari extern tutoritzat per un professional sanitari, que coordinarà i supervisarà les seves activitats al centre o grup. Es pretén unes pràctiques externes rotatòries (en combinació amb les Pràctiques Externes I) de manera que l'estudiant pugui posar en pràctica les seves competències en més d'un departament o àrea sanitària. A més, aquest acompliment per part de l'estudiant podrà estar vinculat amb el seu treball final de Màster com un projecte dins de l'àmbit de la psicologia sanitària.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Pràctiques en empreses / institucions 30 240 270
Total 30 240 270

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Les pràctiques externes II representen 18 crèdits que suposen entre 240 i 270 hores presencials al centre assignat a l'estudiant. També contemplen com a part de la docència l'elaboració d'unes memòries guiades pel professor/a universitari així com tutories presencials o virtuals L'avaluació es realitza a través de l'entrega de les memòries escrites segons el model donat a l'estudiant a la Guia de Pràctiques Externes del Màster. Cada part de la memòria s'ha d'entregar a la tutoria corresponent. 100

  Qualificació

  Els criteris de qualificació estàn exposats a la Guia de les Pràctiques Externes que l'estudiant rep a l'inici de l'assginatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT l'estudiant que no ha realitzat alguna o la totalitat de les tutories sigui en forma presencial o en forma on-line així com també l'estudiant que no ha presentat una part de la memòria o la seva totalitat.