Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Fonts documentals en salut i qualitat de vida. Aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari. Dissenys d'investigació en l'àmbit de la salut i qualitat de vida. Difusió i transferència de resultats
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / MONICA CUNILL OLIVAS  / PILAR MONREAL BOSCH  / MARTA SADURNI BRUGUE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB3  Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE8  Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

Altres Competències

 • 1. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional. 2. Formular hipòtesis de treball en la investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. 3. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base i l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d' idees, sovint en un context de recerca 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els aconteixements i raons que les sustentin a públics especialitzats i no especialitzats d'un manera clara i sense ambigüitats 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

Continguts

1. Fonts documentals en salut i qualitat de vida.

2. Aplicacions de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari.

3. Dissenys d'investigació en l'àmbit de la salut i la qualitat de vida.

4. Difusió i transferència de resultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 20 60
Cerca d'informació 0 10 10
Classes participatives 5 0 5
Total 45 30 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estudi de casos Caldrà fer una anàlisi dels diferents casos i metodologies utilitzades 25
  Cerca i actualització bibliogràfica. A partir de l'anàlisi feta, l'estudiant haurà de portar una cerca bibliografica 25
  Participació activa en els debats i a les sessions de classe Es valorara la participació activa de l'estudiant 25
  Presentació de les conclusions obtingudes de les diferents aportacions treballades durant l'assignatura Es valorarà l'aportació feta per l'estudiant al llarg de l'assignatura mitjançant una presentació oral i escrita dins del grup classe 25

  Qualificació

  A partir de les diferents activitats d'avaluació l'estudiant haurà de presentar un treball que contempli:

  - Una síntesi, una anàlisi i un estudi dels casos tractats

  - Una reflexió critica de les lectures

  - Una proposta complementaria a una de les recerques plantejades

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació d'aquest treball final implicarà un No presentat