Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Actualització en trastorns neuropsicològics. Avaluació neuropsicològica. Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA INES CAÑO MELERO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CB5  Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE16 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Altres Competències

 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i afrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'un manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'aquests se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • Dissenyar, desenvolupar i en el seu cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. BLOC 1: FUNDAMENTS DE REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA

          1.1. -Tema 1: Principis de rehabilitació neuropsicològica.

          1.2. - Tema 2: Tècniques de neuroimatge en neuropsicologia clínica i rehabilitació neuropsicològica.

2. BLOC 2: FUNCIONS COGNITIVES I REHABILITACIÓ NEUROPSICOLÒGICA

          2.1. - Tema 3: Atenció i concentració.

          2.2. - Tema 4: Memòria.

          2.3. - Tema 5: Llenguatge, afàsies i trastorns de la comunicació.

          2.4. - Tema 6: Apràxies i agnòsies.

          2.5. - Tema 7: Funciones executives.

          2.6. - Tema 8: Tecnologies aplicades a la rehabilitació neuropsicològica.

          2.7. - Tema 9: Psicologia de la rehabilitació.

          2.8. - Tema 10: Neuropsicologia de l’envelliment i les demències.

          2.9. - Tema 11: Intervenció de la memòria en l’envelliment i les demències.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 24 0 24
Elaboració de treballs 0 51 51
Total 24 51 75

Bibliografia

 • Arango Lasprilla, Juan Carlos (cop. 2006 ). Rehabilitación neuropsicológica . México, D.F.: Manual Moderno. Catàleg
 • Arnedo Montoro, Marisa (cop. 2013 ). Neuropsicología a través de casos clínicos|ccoordinadoras,Marisa Arnedo Montoro, Judit Bembibre Serrano, Mónica Triviño Mosquera . Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bruna i Rabassa, Olga (cop. 2011 ). Rehabilitación neuropsicológica : intervención y prácticaclínica . Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Bruna i Rabassa, Olga (cop. 2011 ). Rehabilitación neuropsicológica. Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Recuperat 15-11-2014, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9788445820667 Catàleg
 • Muñoz Marrón, Elena (2009 ). Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Pérez, M., Escotto, E.A., Arango-Lasprilla, J.C. i Quintanar, L. (2014). Rehabilitación neuropsicológica. Estrategias en trastornos de infancia y adulto. Mèxic: Manual Moderno.
 • Portellano Pérez, J.A. i García Alba, J. (2014). Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria. Madrid: Síntesis.
 • Tirapu Ustárroz, Javier (cop. 2011 ). Manual de neuropsicologia (2a ed.). Barcelona: Viguera. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Assistència i participació. 20
Activitats no presencials Tres treballs basats en casos clínics 80

Qualificació

L'assistència a les classes expositives (7 punts) i la participació (3 punts) es valorarà de 0 a 10 punts i serà al 20% de la nota final.
S'avaluarà un treball escrit de cas que es puntuarà entre 0 i 10 punts que correspondrà al 80% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'algun dels treballs implicarà la qualificació de NO PRESENTAT