Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Actualització en trastorns de la salut mental en adults. Factors biològics i psicosocials associats a la salut mental Programes d'intervenció. Avaluació i supervisió dels programes d'intervenció
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ M. CAPARROS CAPARROS  / ANNA MARIA PUJOLRAS BARO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (20%), Anglès (5%)

Competències

  • CB5  Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
  • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CE13 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
  • CE15 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
  • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

Continguts

1. Trastorns d'ansietat i estrès

2. Trastorn obsessiu-compulsiu

3. Trastorns afectius

4. Trastorns psicòtics. Esquizofrènia

5. Trastorns de la personalitat

6. Deteriorament cognitiu i demències

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 8 12
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 5 10
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 20 7 27
Classes pràctiques 10 10 20
Elaboració de treballs 0 16 16
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Resolució d'exercicis 5 12 17
Simulacions 4 2 6
Treball en equip 4 14 18
Visionat/audició de documents 1 4 5
Total 53 97 150

Bibliografia

  • Espada Sánchez, José Pedro (cop. 2005 ). Terapia psicológica : casos prácticos . Madrid: Pirámide. Catàleg
  • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
  • L. Agüera, J. Cervilla y M. Martín (2006). Psiquiatría Geriátrica . Barcelona: Masson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs L'estudiant haurà de presentar 3 informes corresponents als objectius requerits en cada de les situacions. 100

Qualificació

Es valorarà que l'estudiant demostri una integració adequada dels continguts treballats i que els sàpiga aplicar en l'elaboració dels seus treballs. També es tindrà en compte l'exposició coherent, clara i ordenada dels continguts i la consulta de fonts bibliogràfiques.


La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'alguns dels treballs que constitueixen les activitats d'avaluació, donarà lloc a una qualificació de no presentat. D'acord amb la normativa del màster s'haurà de complir amb els criteris d'assistència.