Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Promoció i educació per a la salut psicològica. El paper de les noves tecnologies en la Promoció de la Salut. Intervenció psicològica en línia. Intervenció psicològica en condicions i malalties cròniques
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT PLANES PEDRA  / JOSEFA SOTO MORA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE14 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE21 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària

Continguts

1. Model biopsicosocial: aportacions de la psiconeuroimmunologia a la comprensió de les relacions entre malaltia física i malaltia mental. Pacients aguts i crònics.

2. Dolor agut i crònic: Identificació i avaluació dels factors influents en l'aparició i el manteniment del trastorn. Intervencions psicològiques orientades a reduir els factors de risc i incrementar els factors de protecció.

3. Infecció amb el VIH i sida: Identificació i avaluació dels factors influents en l'aparició i el manteniment dels trastorns. Intervencions psicològiques orientades a reduir els factors de risc i incrementar els factors de protecció.

4. Càncer: Identificació i avaluació dels factors influents en l'aparició i el manteniment del trastorn. Intervencions psicològiques orientades a reduir els factors de risc i incrementar els factors de protecció.

5. Malalties cardiovasculars: Identificació i avaluació dels factors influents en l'aparició i el manteniment del trastorn. Intervencions psicològiques orientades a reduir els factors de risc i incrementar els factors de protecció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 6 11
Classes participatives 30 15 45
Elaboració de treballs 10 35 45
Prova d'avaluació 2 0 2
Tutories 10 0 10
Total 57 56 113

Bibliografia

 • Bayés, Ramon (1995 ). SIDA y psicología . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Bayés, Ramon (1985 ). Psicología oncológica : prevención y terapéutica psicológicas del cáncer . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Brannon, Linda (cop. 2001 ). Psicología de la salud . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Pérez Álvarez, Marino (cop. 2003 ). Guía de tratamientos psicológicos eficaces . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Estrès, salut i dolor : avaluació i tractament . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Recerca en psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 03-07-2014, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=454 Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2009 ). Psicologia de la salut : [fonaments i tècniques d'avaluació i tractament] . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP (Disseny d'una intervenció en un problema de salut) 20
Treballs tutoritzats 40
Proves tipus tests 40

Qualificació

La qualificació de l'ABP es farà tenint en compte l'adequació de la documentació utilitzada, de l'anàlisi realitzada i de les propostes d'intervenció.
La qualificació de les proves d'avaluació tipus test amb opció múltiple de resposta es farà aplicant la fórmula habitual.
La qualificació dels treballs pràctics es farà tenint en compte el grau de seguiment de les pautes indicades en els documents orientatius i també es tindran en consideració les variacions degudament argumentades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne com a NO PRESENTAT si, havent suspès l'avaluació continuada, no ha realitzat totes les activitats d'avaluació programades.