Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Factors psicosocials associats als problemes de salut i de malaltia. Factors de risc i protecció. Intervenció individual i comunitària. Disseny i desenvolupament de programes d'intervenció psicològica. Supervisió i avaluació de plans i programes d'intervenció.
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONTSERRAT PLANES PEDRA  / JOSEFA SOTO MORA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CB2  Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CB8 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE14 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE18 Dissenyar, desenvolupar i, si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE21 Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària

Continguts

1. 1. Factors relacionats amb la salut: estrès i salut; estils de vida i conductes de salut; aprenentatge, personalitat i salut; desigualtats en salut.

2. 2. Programes de promoció i prevenció en psicologia de la salut: aproximació teòrica i metodològica a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia; principals models preventius en l'àmbit de la salut; promoció de conductes de salut específiques; programes de prevenció en salut mental i de promoció del benestar psicològic.

3. 3. Cerca d'atenció sanitària i adherència a les prescripcions terapèutiques: factors influents en la cerca d'atenció sanitària; variables explicatives de l'adherència terapèutica; burn-out dels professionals sanitaris

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 6 11
Classes participatives 30 15 45
Elaboració de treballs 0 45 45
Prova d'avaluació 2 0 2
Tutories 10 0 10
Total 47 66 113

Bibliografia

 • Bayés, Ramon (1995 ). SIDA y psicología . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Bayés, Ramon (2012 ). Aprender a investigar, aprender a cuidar : una guía para estudiantes y profesionales de la salud . Barcelona: Plataforma. Catàleg
 • Brannon, Linda (cop. 2001 ). Psicología de la salud . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Costa, Miguel|q(Costa Cabanillas) (DL. 2008 ). Educación para la salud : guía práctica para promover estilos de via saludables . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Recerca en psicologia de la salut. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 02-07-2014, a http://www.edu-library.com/ca/showswf?id=454 Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Estrès, salut i dolor : avaluació i tractament . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2009 ). Psicologia de la salut : [fonaments i tècniques d'avaluació i tractament] . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Simón, Miguel Ángel (1999 ). Manual de psicología de la salud : fundamentos, metodología y aplicaciones . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP (Disseny d'una intervenció preventiva) 20
Treballs pràctics tutoritzats que permeten integrar els coneixements teòrics d'una manera funcional. 40
Avaluació continuada mitjançant 4 proves tipus test 40

Qualificació

La qualificació de l'ABP es farà tenint en compte l'adequació de la documentació utilitzada, de l'anàlisi realitzat i de les propostes d'intervenció.
La qualificació de les proves d'avaluació tipus test amb opció múltiple de resposta es farà aplicant la fórmula habitual.
La qualificació dels treballs pràctics es farà tenint en compte el grau de seguiment de les pautes indicades en els documents orientatius i també es tindran en consideració les variacions degudament argumentades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne com a NO PRESENTAT si, havent suspès l'avaluació continuada, no ha realitzat totes les activitats d'avaluació programades.