Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introduir els conceptes relacionats amb la cultura de la qualitat i els aspectes particulars de qualitat als laboratoris
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Altres Competències

 • Dominar i utilitzar adequadament els diferents sistemes de gestió de qualitat als laboratoris
 • Implementar i supervisar els diferents procediments d'acreditació i certificació de laboratoris
 • Aplicar, revisar i, si s'escau, millorar els sistems d'assegurament i control de la qualitat als laboratoris
 • Resoldre problemes de forma efectiva
 • Treballar en equip i gestionar equips
 • Planificació i organització
 • Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
 • Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professinal derivat del curs de postgrau
 • Desenvolupament d'habilitats informacionals

Continguts

1. La qualitat en els laboratoris

          1.1. Conceptes generals de gestió de la qualitat. Aplicació als laboratoris

          1.2. Sistemes de qualitat en els laboratoris. Legislació i normes d'aplicació. Certificació i acreditació

2. Documentació del sistema de gestió de la qualitat

          2.1. Introducció

          2.2. Manual de qualitat

          2.3. Procediments de treball

          2.4. Altres documents del sistema (registres, dades primàries, documentació instruments,...)

          2.5. Protocols i informes finals. BPL

          2.6. Gestió de la documentació. Arxiu

3. Gestió d'equips

          3.1. Introducció d'equips en el sistema de qualitat

          3.2. Calibració, verificació i manteniment

          3.3. Sistemes informatitzats

4. Gestió de mostres

          4.1. Recepció

          4.2. Conservació i ús

          4.3. Eliminació

          4.4. Arxiu

5. Validació de mètodes d'assaig

          5.1. Normes i guies

          5.2. Requisits de validació

          5.3. Patrons i materials de referència

6. Qualitat en els resultats: traçabilitat i incertesa

          6.1. Mostres control: preparació i avaluació dels resultats

          6.2. Avaluació de la incertesa global

7. Assegurament i control de la qualitat

          7.1. Eines i metodologia per a l'assegurament de la qualitat

          7.2. Procediments i gràfics de control

          7.3. Exercicis d'intercomparació/intercalibració

8. Activitats d'assegurament de la qualitat

          8.1. Auditories

          8.2. Inspeccions

          8.3. Planificacions

          8.4. Informes

9. Exercicis pràctics

          9.1. Calibració. Verificació de la calibració

          9.2. Càlcul de paràmetres de qualitat en mètodes analítics

          9.3. Estimació de la incertesa

          9.4. Preparació de documentació del sistema

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 30 58
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 0 10 10
Resolució d'exercicis 5 14 19
Seminaris 1 0 1
Tutories 2 0 2
Total 36 64 100

Bibliografia

 • Barwick, Vicki (2003 ). Introducing measurement uncertainty . Teddington: LGC. Catàleg
 • Prichard, F. Elizabeth|q(Florence Elizabeth) (cop. 2007 ). Quality assurance in analytical chemistry . [Teddington]: VAM/LGC. Catàleg
 • Wenclawiak, Bernd Koch, Michael Hadjicostas, Evsovios (cop. 2004 ). Quality assurance in analytical chemistry : training and teaching . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg
 • Compañó i Beltran, Ramon (DL 2002 ). Garantía de la calidad en los laboratorios analíticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Funk, Werner (cop. 1995 ). Quality assurance in analytical chemistry . Weinheim [etc.]: VCH. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ressolució de problems i/o exercicis 34
Elaboració d'un sistema de gestió de qualitat Elaboració d'un PNT per a un cas particular 33
Proves objectives de preguntes curtes Prova tipus test 33

Qualificació

La mitjana ponderada entre les activitats d'avaluació. Cal superar cada activitat de forma independent per aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap de les activitats d'avaluació. No haver assistit a cap sessió expositiva.