Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
'1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües. 2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe. 3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística. 4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica. '
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA SERRA BONET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • CE3 - Posseir estratègies per crear entorns i materials idonis per a l'aprenentatge i adquisició de segones llengües.

Altres Competències

 • Introduir a l’alumnat en qüestions relacionades amb la investigació educativa en contextos bilingües i plurilingües. Ser capaç de gestionar coneixement i informació avançada sobre investigació i intervenció psicoeducatives en contextos educatius plurilingües i pluriculturals. Ser capaç d'analitzar i d'avaluar dades i informacions sobre els processos psicològics implicats en l’ensenyament i aprenentatge en contextos educatius plurilingües i pluriculturals. Desenvolupar capacitats de treball interpersonal en grups especialitzats de composició multidisciplinar
 • Promoure en els alumnes una comprensió adequada dels processos educatius en el marc de les relacions que s’estableixen entre cultura, ensenyament, aprenentatge i desenvolupament. Promoure en els alumnes una concepció adequada de les implicacions educatives implicades en la diversitat lingüística i cultural. Capacitar als alumnes perquè comprenguin les relacions que s’estableixen en l’àmbit dels processos educatius entre el tractament de la diversitat i la significació de l’aprenentatge. Conèixer els diferents models educatius implicats en el tractament de la diversitat cultural i lingüística amb especial èmfasi en el sistema educatiu de Catalunya. Facilitar i ajudar als alumnes en l’adquisició dels coneixements psicoeducatius implicats en el tractament de la diversitat. Això implica el domini dels continguts de l’assignatura, el seu aprenentatge significatiu i la seva memorització comprensiva Ajudar als alumnes a incorporar estratègies per cooperar en grup que els capaciti per discutir constructivament, planificar i realitzar tasques conjuntament i, especialment, utilitzar i regular les relacions interpersonals.

Continguts

1. 1. Bases psicopedagògiques de l’educació bilingüe i plurilingüe: relacions L1/L2/L3. Coneixement lingüístic i rendiment escolar. Competència lingüística i actituds lingüístiques en contextos plurilingües.

2. 2. La diversitat cultural i lingüística. L’educació en un context multicultural i plurilingüe. Competència lingüística de l’alumnat immigrant

3. 3. El tractament de la diversitat lingüística al sistema educatiu de Catalunya. Llengua pròpia dels escolars versus llengua de l’escola. L’educació bilingüe. Programes de manteniment de la llengua materna versus programes d’immersió lingüística. La situació lingüística dels nens i nenes de famílies immigrants extracomunitàries

4. 4. Revisió d’investigacions: Anàlisi d’estudis i treballs empírics sobre la temàtica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 21 27
Classes expositives 8 26 34
Classes pràctiques 6 8 14
Total 20 55 75

Bibliografia

 • Cummins, Jim (2002 ). Lenguaje, poder y pedagogía : niños y niñas bilingües entre dos fuegos . Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica :Morata. Catàleg
 • Cummins, Jim (2001 ). Negotiating identities : education for empowerment in a diverse society (2nd ed.). Los Angeles: California Association for Bilingual Education. Catàleg
 • Coelho, Elizabeth (2005 ). Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals : una aproximació integrada . Barcelona: I.C.E. Universitat de Barcelona :Horsori. Catàleg
 • Coelho, Elizabeth (cop. 2004 ). Adding English : a guide to teaching in multilingual classrooms . Toronto: Pippin. Catàleg
 • Vila, Ignasi (2006 ). Llengua, escola i immigració: un debat obert . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1995 ). El català i el castellà en el sistema educatiu a Catalunya. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Vila, Ignasi (1993 ). La Normalització lingüística a l'ensenyament universitari a Catalunya . [S.l.]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Genesee, Fred (2006 ). Educating english language learners : a synthesis of research evidence . Cambridge [etc.]: University of Cambridge. Catàleg
 • Siqués, Carina (DL 2008 ). Les Aules d'acollida d'educació primària a Catalunya. [Girona]: Universitat de Girona. Recuperat 01-09-2015, a http://www.tdx.cat/TDX-0716108-130234 Catàleg
 • Ruiz Bikandi, Uri (DL 2000 ). Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe: un enfoque práctico . Vol. , (2013 ). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona : Horsori. Catàleg
 • Pujolàs Maset, Pere (2003 ). Aprendre junts alumnes diferents : els equips d'aprenentatge cooperatiu a l'aula . Vic: Eumo. Catàleg
 • Serra i Bonet, Josep M.|q(Josep Maria) (1997 ). Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social . Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2009 ). Escuela y sociedad multicultural : propuestas para trabajar con alumnado extranjero |cXavier Besalú Costa ; Josep Tort Coma . Sevilla: MAD. Catàleg
 • Besalú, Xavier (2007 ). La Buena educación : libertad e igualdad en la escuela del siglo XXI . Madrid: Los Libros de la Catarata :Ministerio de Educación y Ciencia Secretaría General Técnica :CIDE :FETE-UGT. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2009 ). Llengua i immigració : la influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua . Vic: Eumo. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2003 ). Llengua i immigració : diversitat lingüística i aprenentatge de llengües . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Informe síntesi assignatura 100

Qualificació

L'avaluació consistirà en l'elaboració d'un document de síntesi del mòdul a partir dels documents de treball i lectures obligatòries.
Cal assistir el 75% o més de les sessions presencials per poder ser avaluat