Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els alumes hauran d'adquirir les nocions generals relatives als temes tractats per la sociolingüística i la capacitat pràctica d'analitzar els fenòmens de variació en els textos i en el discurs. També hauran de familiaritzar-se amb els procediments de caracterització de la situació i la dinàmica social de les llengües i amb els supòsits bàsics de la gestió lingüística i dels diversos aspectes de la intervenció sobre la situació social i la forma de les llengües.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BLANCA PALMADA FELEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • CE9 - Conèixer i reflexionar sobre la influència que exerceixen els contextos socials i culturals sobre els processos d'aprenentatge d'una segona llengua.

Altres Competències

 • Coneixement dels mètodes d'estudi de la variació lingüística.
 • Anàlisi socioestilística de textos i de discursos.
 • Coneixement dels mètodes d'estudi de la situació i de la dinàmica social de les llengües.
 • Ús de procediments de caracterització de la situació i de la dinàmica social de les llengües.
 • Coneixement dels mètodes d'estudi de les representacions lingüístiques.
 • Comprensió de textos especialitzats en sociolingüística.

Continguts

1. Funcions socials de les llengües.

2. Variació lingüística funcional o situacional. Els registres: caracterització socioestilística de les formes lingüístiques.

3. Variació lingüística espacial i diastràtica. La noció de varietat. Distribució funcional de les varietats. Posició social de les llengües.

4. Definició de les llengües: factors estructurals i socials. Menes de norma lingüística. La noció de comunitat lingüística.

5. Difusió i regressió lingüístiques. La substitució lingüística.

6. Aspectes estructurals de la difusió i de la regressió lingüístiques. Canvi lingüístic i interferència.

7. Promoció i planificació lingüístiques.

8. La codificació i l'elaboració lingüístiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 10 15
Classes participatives 25 0 25
Classes pràctiques 8 0 8
Lectura / comentari de textos 6 22 28
Total 44 32 76

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Anàlisi d'un fenomen lingüístic d'interferència Que es demostri la capacitat de trobar els exemples rellevants per a l'anàlisi, que comporta una bona comprensió dels mecanismes de variació funcional. Correcció gramatical i de redacció. 40
  Preparació de materials per a la docència de L2 de forma integrada amb els contiguts d'interès social Que es demostri la capacitat de buscar informació pertinent i de presentar-la de manera sintètica, ordenada i eficaç, d'acord amb criteris fonamentats des d'un punt de vista teòric. Correcció gramatical i de redacció. 60

  Qualificació

  a) Comentari socioestilístic d'un text curt (un article de diari) en català o en espanyol (40 % de la nota).
  b) Presentació en forma de fitxa comentada de la situació sociolingüística d'una llengua (60 % de la nota).

  Criteris d'avaluació:
  Que es demostri una bona comprensió dels temes estudiats, la capacitat d'analitzar textos des del punt de vista de la Sociolingüística i la capacitat de recollir i ordenar informacions de manera pertinent. Correcció gramatical i de redacció. Seran objecte de consideració positiva la participació a classe i l'assistència a seminaris i conferències relacionats amb la matèria de l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  És necessària la realització de tots els treballs per a obtenir una nota.

  Observacions

  Bibliografia bàsica


  Ammon, Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus J. Mattheier eds. (1988) Sociolinguistics. Soziolinguistik, 2 vv. Berlin / New York: de Gruyter, 1987-1988.

  Blas Arroyo, José Luis (2005) Sociolingüística del español. Madrid: Cátedra

  Boix i Fuster, Emili, & Xavier Vila i Moreno (1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.

  Coupland, Nikolas, & Adam Jaworski eds. (2009) The New Sociolinguistics Reader. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

  Giglioli, Paolo ed. (1990) Language and Social Context. London: Penguin.

  Gregory, Michael, & Susanne Carroll (1978) Language and situation. Language varieties and their social contexts. London: Routledge & Kegan Paul.

  Lamuela, Xavier (1994) Estandardització i establiment de les llengües. Edicions 62: Barcelona.

  Lamuela, Xavier (1996a) “Promotion et diffusion des langues”, Goebl, H., & al. eds. Kontaktlinguistic. Contact Linguistics. Linguistique de contact, I. Berlin / New York: Walter de Gruyter. pp. 887-893.

  Lamuela, Xavier (1996b) “Planificación lingüística: 1. Cuestiones generales y planificación social”, Milagros Fernández Pérez ed. Avances en Lingüística Aplicada. Santiago de Compostela: Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. pp. 229-256.

  Lamuela, Xavier (2004) “Instal·lació o establiment? Encara sobre els objectius de la planificació lingüística”, Caplletra, 37. pp. 217-244.

  Lamuela, Xavier (2008) “La Val d’Aran: Situazione sociale della lingua occitana e interventi di politica linguistica”, Paola Gualtieri & Marco Viola eds. Tutela e promozione delle minoranze linguistiche in Trentino. Trento: Provincia Autonoma di Trento. pp. 49-66.

  Lastra, Yolanda (1992) Sociolingüística para hispanoamericanos. Una introducción. México: El Colegio de México.

  Mollà, Toni (2002) Manual de sociolingüística. Alzira: Bromera.

  Romaine, Suzanne (1994) Language in Society: an Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. [traducció espanyola: El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel, 1996]