Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Descripció de les principals propietats tipològiques d’algunes de les llengües d'immigració presents a Catalunya i la seva influència en l’adquisició del català i del castellà com a L2.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLA FERREROS PAGES
Idioma de les classes:

Competències

 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 • CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.
 • CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.

Altres Competències

 • Consciència i coneixement de la diversitat lingüística que hi ha a Catalunya.
 • Familiaritat amb l'anàlisi gramatical de llengües tipològicament diverses.
 • Coneixement dels mecanismes de la interferència lingüística.
 • Coneixement de les estratègies expressives en l'ús de segones llengües.
 • Comprensió dels problemes lingüístics que es plantegen per aprendre català o castellà com a segona llengua.
 • Anàlisi de les característiques dels discursos produïts per aprenents de català o de castellà com a segona llengua.
 • Capacitat d'organitzar un discurs oral ben estructurat i formalment correcte.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: 1.1. Diversitat lingüística al món i diversitat lingüística a Catalunya 1.2. Prejudicis lingüístics (i no lingüístics) 1.3. Els sistemes d'escriptura.

2. ALGUNES DE LES PRINCIPALS DIFICULTATS LINGÜÍSTIQUES DELS APRENENTS D'ESPANYOL I DE CATALÀ COM A L2. 2.1. Dificltats comunes a tots els aprenents d'espanyol i de català en els primers estadis (estratègies universals i L2). 2.2. Dificultats no comunes a tots els aprenents d'espanyol i de català relacionades amb la L1.

3. ALGUNES QÜESTIONS DE SEMÀNTICA LÈXICA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 32 0 32
Classes pràctiques 14 20 34
Exposició dels estudiants 0,5 5 5,5
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Resolució d'exercicis 3 45 48
Tutories 4,5 0 4,5
Visionat/audició de documents 6 0 6
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Bastardas Boada, Albert, Gràcia i Solé, Lluïsa, Beltrán, Joaquín, Boix i Fuster, Emili, Escudero, Jean-Paul (2004). Les Llengües a Catalunya. Sabadell: Fundació Caixa de sabadell. Catàleg
 • Chernova, E. i F. Roca (2010). El rus. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del rus.. Barcelona: Fasolcat. Catàleg
 • Contreras, Joan Miquel (2005 ). El Panjabi : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del panjabi . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família. Catàleg
 • Contreras, J.M. i J. Rafel (2010). L'hindi i l'urdú. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de .... Barcelona: Fasolcat. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa, (Departament de Benestar i Família). El Xinès : estudi comparatiu entre la gramàtica del català ila del xinès (1a reimpr. rev.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa, (Departament de Benestar i Família). El Tagal : estudi comparatiu entre la gramàtica del català ila del tagal. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Gràcia Solé, Lluïsa (2004). Les llengües a Catalunya: diversitat tipològica. Dins Payrató, Lluís i Vila, Francesc Xavier (Ed.), Les llengües a Catalunya (, p. 147-173). Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell. Catàleg
 • Gràcia, Lluïsa (2005). Lingüística contrastiva. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 38(), 15-26 Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa, Contreras, Joan Miquel, (Departament de Benestar i Família). El Soninké i el mandinga : estudi comparatiu entre lesgramàtiques del soninké i el mandinga i la del català (1a reimpr. rev.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2009 ). LLengua i immigració : la influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua . Vic: Eumo. Catàleg
 • Gràcia i Solé, Lluïsa (2010). El quítxua. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del quítxua.. Barcelona: Fasolcat. Catàleg
 • Junyent, M. Carme (DL 2006 ). Antropologia lingüística . Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Lamuela, Xavier (2003 ). El Berber : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del berber o amazig (1a reimpr. rev.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família. Catàleg
 • Lamuela, Xavier (2005 ). El Romanès : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del romanès . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social. Catàleg
 • Lamuela, F.X. (amb la col·laboració de M. Nedyalkova) (2010). El búlgar. Estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la del búlgar. Barcelona: Fasolcat. Catàleg
 • Monrós, Eva (2005). Les llengües a Catalunya. Dins (Ed.), Les llengües a Catalunya: quantes s'hi parlen? (, p. 15-31). Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona - Octaedro. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010 ). Spanish is different : introducción al español como lengua extranjera . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Orozco, Marcos (2003 ). El Fula i el wòlof : estudi comparatiu entre les gramàtiques del fula i el wòlof i la del català (1a reimpr. rev.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família. Catàleg
 • Roca Urgell, Francesc (2005 ). L'Ucraïnès : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l'ucraïnès . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social. Catàleg
 • Sánchez, Raquel (2003 ). L'Àrab : estudi comparatiu entre la gramàtica del català i la de l'àrab (1a reimpr. rev.). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Benestar i Família. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EXERCICI 1: Breu exercici fet entre dues persones que consistirà en l'anàlisi d'una mostra de discurs produït per aprenents estrangers de català o d'espanyol: detecció, descripció i interpretació de les possibles interferències amb la primera llengua. Obligatori. 40
Exposició oral de l'exercici 1. Obligatori. 10
EXERCICI 2- Resolució individual d'un exercici de reconeixement de l'origen de les interferències en fragments de discursos produïts per aprenents de català o de castellà com a segona llengua. Exercici fet a l'aula. Obligatori. 50

Qualificació

Exercici 1: Bona aplicació de les capacitats adquirides durant el curs relatives a la identificació de les interferències presents en el discurs analitzat i de les seves causes; claredat en la presentació i argumentació de les aportacions del treball; bon ús de la llengua escrita.

Exercici 2: Identificació correcta de l'origen de les interferències lingüístiques; claredat expositiva i argumentativa; bon ús de la llengua escrita.

Exposició oral de l'exercici 1: Claredat expositiva. Qualitat de l'argumentació. Bon ús de la llengua oral. Adequació i qualitat del suport utilitzat.

MOLT IMPORTANT

Tingueu present el que diu la "Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants" de la UdG:

Art. 21

21.1 La realització fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'una assignatura podrà comportar la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor.
21.2 La còpia o el plagi així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs finals de grau o de màster, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT aquell alumne que no hagi fet alguna de les tres proves d'avaluació obligatòries: l'exercici 1, l'exercici 2 i l'exposició oral.

Observacions

HORARIS DE TUTORIES

Primer semestre: hores a convenir.