Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Mitjançant la producció manuscrita tardomedieval, la Corona d’Aragó i la de Castella van importar models culturals que van constituir els fonaments de la cultura catalana dels segles posteriors. Aquest curs presentarà alguns casos paradigmàtics d’aquest procés d’importació i difusió de la cultura en vernacle, aprofundint tant en la tipologia de manuscrits com en els continguts que difon, traçant així el panorama cultural de l’època i el perfil del públic al qual es dirigeix.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIRIAM CABRE OLLE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Altres Competències

 • Desenvolupament de la capacitat d'anàlisi i reflexió crítica necessària per a la creació de nou coneixement en el camp de les ciències humanes i socials.
 • Desenvolupament de la capacitat de comunicació de coneixements humanístics i culturals: participació en debats generals, comunicació de coneixements específics a diferent tipus de públic, especialitzat i no especialitzat.
 • Preparació com a investigador professional competent en el camp de les ciències humanes i socials: domini dels mètodes de recerca de l'àmbit i capacitat de treball, individual i en equip.

Continguts

1. ELS MANUSCRITS MEDIEVALS

          1.1. Un món de manuscrits

          1.2. Producció i tipologia manuscrita

          1.3. L'anàlisi manuscrita com a font per als estudis culturals

2. ANÀLISI DE CASOS

          2.1. La invenció dels cançoners i l'herència catalana

          2.2. La intervenció de l'autor: la transmissió manuscrita de Ramon Llull

          2.3. Pistes per a l'estudi un corpus heterogeni: la narrativa en vers occitanocatalana

          2.4. Manuscrits i lectors de Bernat Metge

          2.5. Alguns exemples de la transmissió manuscrita i impresa de Francesc Eiximenis

          2.6. La transmissió manuscrita de la historiografia catalana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 17 37
Classes participatives 8 12 20
Classes pràctiques 2 2 4
Resolució d'exercicis 4 10 14
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Asperti, Stefano (2002). La tradizione occitanica. Dins (Ed.), Lo spazio letterario del Medioevo, II. 2. La circolazione del testo (, p. 521-54). Roma: Salerno.
 • Avalle, D'Arco Silvio (1993 ). I Manoscritti della letteratura in lingua d'oc . Torino: Einaudi. Catàleg
 • Hauf, Albert G. (1990 ). D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena : aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval . [València] [etc.]: Institut de Filologia Valenciana [etc.]. Catàleg
 • Ruiz García, Elisa (2002 ). Introducción a la codicología (2a ed.). Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Alberni, Anna (2010 ). Translatar i transferir : la transmissió dels textos i elsaber (1200-1500) . [Tarragona]: Publicacions URV. Catàleg
 • Marc, Ausiàs (2000 ). Poesies (2a ed., rev.). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Delle Donne, Fulvio & Torró Torrent, Jaume (2016). L'immagine di Alfonso il Magnanimo/ La imatge d'Alfons el Magnànim. Florència: Sismel - Edizioni del Galluzzo.
 • Requesens, Lluís de Torró, Jaume (2009 ). Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Turró, Jaume (2004). La noblesa, la lírica, la caça i la cortesia. Mot so razo, (3), 7-15
 • Cabré, Lluís & Ferrer, Montserrat (2012). Els llibres de França i la cort de Joan d'Aragó i Violant de Bar. Dins Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cifuentes & Alexander Fidora (Ed.), El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eximenis. Estudis ICREA (, p. 217-30). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • Cabré, Lluís & Marfany, Marta (2016). Un poème consolatoire inédite (c. 1348) et un fragment d'un planh perdu.... Revue des Langues Romanes, 1(120), 251-280

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici d'anàlisi d'un manuscrit, seguint les indicacions donades a classe, ressenya d'un article rellevant per a algun dels temes o assaig que sigui interessant per al treball de recerca de l'estudiant en connexió amb algun dels temes de l'assignatura.

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà mitjancant un treball sobre algun dels punts tractats al temari, acordat amb el professor en iniciar l'assignatura.

Observacions

A començament de curs es donarà una bibliografia que completi els titols essencials assenyalats a la fitxa de l'assignatura.