Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les ciutats medievals poden ser considerades com a centres d'unes xarxes urbanes que relacionaven les ciutats i el seu entorn immediat amb la resta del món i a través de les quals circulaven persones, béns, serveis i idees. En aquesta assignatura s'analitzaran, per una banda, algunes de les institucions que convertiran a les ciutats medievals de l'Occident mediterrani en centres d'una xarxa i, per l'altra, alguns dels elements que hi circulaven.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PERE ORTI GOST  / LLUÍS TO FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1 Seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original que aporti nous coneixements en el camp de les ciències humanes.
 • CB2  Analitzar problemes nous en tota la seva complexitat i proposar la seva solució des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • CE2  Explorar noves vies de creació de coneixement, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, a partir del coneixement i la reflexió sobre una pluralitat de línies de recerca desenvolupades en aquest àmbit.
 • CE3  Avançar i aprofundir, en el registre que correspon a un postgrau, en el coneixement de problemàtiques concretes plantejades en les diferents disciplines de l'àmbit de les ciències humanes.
 • CE4  Aplicar, en investigacions concretes de l'àmbit humanístic, la terminologia i els marcs conceptuals adequats i estar en condicions de relacionar els problemes específics d'aquestes investigacions amb les teories de referència.
 • CE6  Analitzar i interpretar, amb el màxim rigor acadèmic, i en la seva forma original, les fonts primàries de les investigacions en ciències humanes, ja siguin documentals, materials o iconogràfiques.

Continguts

1. Fonts i historiografia del món urbà medieval

2. La comercialització dels productes agrícoles i manufacturers

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 24 32 56
Treball en equip 7 12 19
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Abadal i de Vinyals, Ramon d' (1987 ). Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Actas del I Congrés d'Història del Notariat Català (1993). Barcelona: Fundació Noguera. Catàleg
 • Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català (2000). Barcelona: Fundació Noguera. Catàleg
 • Arnall Juan, M. Josepa (2000). Cartes reials a la ciutat de Girona /1293-1515) (2000). Lleida: Fundació Noguera. Catàleg
 • Aurell i Cardona, Jaume (1996 ). Els Mercaders catalans al quatre-cents : mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona, 1370-1470. Lleida: Pagès. Catàleg
 • Bensch, Stephen P (2000 ). Barcelona i els seus dirigents : 1096-1291 . [Barcelona]: Seminari d'Història de Barcelona :Proa. Catàleg
 • Biguenet-Maurel, Cécile (2006). Le Devoir de conseil des notaires (2006). Paris: Defrénois. Catàleg
 • Bonnassie, Pierre (1975 ). La Organización del trabajo en Barcelona a finales del siglo XV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Bover i Salvadó, Jordi (2004). Terminologia notarial (2004). Barcelona: TERMCAT, Centre de Termonología, cop. Catàleg
 • Capmany, Antoni de (1961-1963 ). Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Reed. anotada). Barcelona: Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona. Catàleg
 • Cardon, Dominique (1999 ). La Draperie au Moyen Age : essor d'une grande industrie européenne . Paris: CNRS Editons. Catàleg
 • Carrère, Claude (1977-1978 ). Barcelona 1380-1462 : un centre econòmic en època de crisi . Barcelona: Curial. Catàleg
 • Clark, Peter (2000- ). The Cambridge urban history of Britain . [Cambridge]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Farías Zurita, Víctor (cop. 2009 ). El Mas i la vila a la Catalunya medieval : els fonaments d'una societat senyorialitzada (segles XI-XIV) . València: Universitat de València. Catàleg
 • Fenger, Ole (2001). Notarius publicus: le notaire au Moyen Âge latin (2001). Arhus: Aarhus Universitesforlag. Catàleg
 • Fernàndez i Trabal, Josep (1995). Una Família catalana medieval : els Bell-Lloc de Girona . Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Font i Rius, Josep M (1985 ). Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval : col.lectanea de treballs del professor Josep M. Font i Rius amb motiu de la seva jubilació acadèmica . Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Guilleré, Christian (1993-1994 ). Girona al segle XIV . Girona [etc.]: Ajuntament [etc.]. Catàleg
 • Hilton, R. H (1992 ). English and french towns in feudal society : a comparative study . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Kowaleski, Maryanne (1995 ). Local markets and regional trade in medieval Exeter . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • La Roncière, Charles-M. de (2005 ). Firenze e le sue campagne nel trecento : mercanti, produzione, traffici . [s.l.]: Leo S. Olschki. Catàleg
 • Els Libri notularum de Santa Coloma de Queralt (1240-1262) (2009). Barcelona: Fundació Noguera. Catàleg
 • López Pérez, María Dolores (1995 ). La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV : 1331-1410 . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Institución Milá y Fontanals. Catàleg
 • Masschaele, James (1997 ). Peasants, merchants, and markets : inland trade in Medieval England, 1150-1350 . New York: St. Martin's Press. Catàleg
 • Ménant, François (2005 ). L'Italie des communes : 1100-1350 . Paris: Belin. Catàleg
 • Morelló Baget, Jordi (2001 ). Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp de Tarragona, Reus i Valls, segles XIV i XV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institució Milà i Fontanals. Catàleg
 • Nirenberg, David (2001 ). Comunidades de violencia : la persecucion de las minoríasen la Edad Media . Barcelona: Península. Catàleg
 • Le Notaire: entre métier et espace public en Europe: VIIIè-XVIIIè siècle (2008). Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence. Catàleg
 • Ortí Gost, Pere (2000 ). Renda i fiscalitat en una ciutat medieval : Barcelona, segles XII-XIV . Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institución Milá y Fontanals. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives dels professors de l'assignatura sobre els temes del programa que l'estudiant haurà de revisar i completar amb les lectures de la bibliografia recomanada Les classes expositives s'han d'entendre com un complement a les lectures i el treball que constitueixen els principals elements d'avaluació de l'assignatura
Comentari de lectures de la bibliografia de l'assignatura Els estudiants han de demostrar una lectura atenta i raonada de les lectures proposades pels professors de l'assignatura 20
Treball de l'alumne sobre material bibliogràfic o d'arxiu relacionat amb el temari de l'assignatura El treball realitzat d'acord amb les directrius dels professors de l'assignatura és el principal mecanisme d'avaluació. 80

Qualificació

Els professors avaluaran l'assignatura a partir de la participació al comentari de les lectures durant les classes i a el treball realitzat segons les directrius dels professors de l'assignatura