Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Genòmica funcional o determinació de la funció dels gens en els processos biològics dels organismes vius. Eines disponibles mitjançant la genètica directa i inversa. Com es dissenya un organisme modificat genèticament.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MERCE FIGUERAS VALL-LLOSERA  / OLGA SERRA FIGUERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular.
 • 11. Identificar i analitzar les mecanismes moleculars bàsics que operen en els éssers vius, particularment l'home, així com les seves aplicacions en diferents camps d'investigació.
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 15. Valorar la utilitat de tècniques de modificació genètica d'organismes per a estudis i tractament de patologies humanes, la majoria de processos i productes biotecnològics.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Genòmica funcional: genètica directa (del fenotip al gen). Creació de mutants per identificar gens claus per processos biològics. Gene trap, ús de gens reporters per identificar mutants amb desorganització cel•lular. ////////////////////////////////////////////////////////////////// Functional genomics: direct genetics (from phenotype to the gene). Mutant obtention to identify key genes for biological processes. Gene-trap, reporter genes to identify mutants with cellular disorganization.

2. Genòmica funcional: genètica inversa (del gen al fenotip). Com a partir de la modificació del gen s’obtenen fenotips alterats relacionats amb processos biològics. TILLING i Eco-tilling, diferents estratègies de gene targeting i mutagènesis condicional. ////////////////////////////////////////////////////////////////// Functional genomics: reverse genetics (from gene to phenotype). How modifying the genes, altered phenotypes related with biological processes are obtained. TILLING and Eco-tilling, strategies for gene targeting and conditional mutagenesis.

3. Aspectes pràctics de l’obtenció d’organismes modificats genèticament: disseny dels vectors recombinants, selecció de vectors, estratègies de clonació (enzims de restricció i sistema Gateway), validació de resultats, cerques en bases de dades. /////////////////////////////////////////////////////////////////////// Practical aspects for genetically modified organisms obtaining: recombinant vector design, vector selection, cloning strategies (restriction enzymes and Gateway system), results validation, Database search.

4. Aspectes pràctics del sistema CRISP/R com a estratègia prometedora per edició genètica en organismes. /////////////////////////////////////////////////////////// Practical aspects of CRISP/R system as a promising strategy for gene editing in organism.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 4 4
Anàlisi / estudi de casos 6 3 9
Classes participatives 13 8 21
Debat 3 0 3
Exposició dels estudiants 5 20 25
Resolució d'exercicis 3 10 13
Total 30 45 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Presentació d'articles basats en genètica funcional.
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Article presentation based on functional genetics.
  S'avaluarà el contingut i l'expressió de la presentació oral.
  ///////////////////////////////////////////////////
  The content and expression of oral presentation will be evaluated.
  50
  Preparació de preguntes relacionades amb la presentació de l'article.
  //////////////////////////////////////////////////////////////
  Prepared questions related with oral presentation of the article.
  Preguntes formulades als companys
  ////////////////////////////////
  Questions prepared for classmates.
  10
  Resposta a les preguntes formulades per a l'article científic exposat
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  Answers to the questions related with the scientific paper presented
  Comprensió de l'exposició oral presentada pels altres estudiants
  /////////////////////////////////////////////////
  Comprehension of the oral presentation of other students
  40

  Qualificació

  Nota ponderada de les diferents activitats d'avaluació. //////////////////////////////////////////////////// Weigthed mark of evaluation activities

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat aquell estudiant que no es presenti a cap sessió. ///////////////////////////////////////////////////////// The student that will not attend to any class session will be considered as a non-presented student.