Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Formulació del problema, antecedents, elements teòrics que fonamenti la investigació, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions, referències bibliogràfiques. Presentació escrita, exposició oral i defensa.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

  • CG1- Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
  • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals i escrites
  • CG4- Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
  • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos
  • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
  • CE4- Utilitzar les fonts d'informació oportunes per a l'actualització del coneixement sobre avenços de la investigació i sobre mètodes i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut i la seva promoció

Continguts

1. El treball final de màster es un treball de recerca que té un valor de 12 crèdits ECTS i consisteix en la realització d’un projecte de recerca individual vinculat amb la promoció de la salut. Ha de tenir en compte la formulació del problema d'estudi, els antecedents, els elements teòrics que fonamenti la investigació, els objectius, la metodologia, els resultats, la discussió, les conclusions i les referències bibliogràfiques. Caldrà una presentació escrita de l'informe no superior a 50 pàgines i una exposició oral i defensa davant una comissió avaluadora en un temps màxim de 15 minuts. Amb el treball final del màster l’estudiant desenvoluparà les competències relacionades amb la planificació i la gestió del temps, el disseny i la gestió de processos, la presa de decisions i la defensa oral del seu treball, A cada estudiant se li assignarà un professor o professora que tutoritzarà la realització del treball i autoritzarà la seva presentació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 70 70
Classes expositives 3 0 3
Elaboració de treballs 20 165 185
Exposició dels estudiants 1 31 32
Tutories 10 0 10
Total 34 266 300

Bibliografia

  • Navas Palacios, José Jerónimo (2004 ). (2004). Guia de bona pràctica en la recerca en ciències de la salut. [Barcelona]: Instit. Barcelona: Institut Català de la Salut. Recuperat 08-07-2011.
  • Balagué Corbella, Montserrat (2009). Guia per desenvolupar i presentar un projecte de recerca . Barcelona: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories
a. Informar a l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.
b. Assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d’hores de dedicació de l’estudiant que es corresponguin d’acord amb els crèdits ECTS.
c. Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment en tres tutories al llarg del procés.
d. Autoritzar el dipòsit del treball per escrit.
Es valorarà el compliment en la realització de les tutories establertes i el desenvolupament del pla de treball acordat. 20
Elaboració de la memòria de recerca. La memòria de recerca ha de contenir els apartats propis d'un treball científic, redactat de manera concisa i i emprar un llenguatge científic concís i entenedor, tenint cura dels aspectes formals de dels documents escrits. 60
Presentació oral i defensa . Es valorarà l'exposició del TFM en el temps màxim de 15 minuts que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, els resultats i les conclusions del treball.
. Es valorara la qualitat i ús dels suports audiovisuals.
. La pertinencia de les respostes a les preguntes i consideracions per part del tribunal.
20

Qualificació

Desenvolupament del treball, 20%
Memoria escrita. 60%
Presentació i defensa oral 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No dipositar la memòria escrita del treball de fi de master en la data maxima establer-ta en el calendari.

Observacions

Es facilitarà als estudiants un model de fitxa que caldrà penjar a la MEVA per tal de validar la proposta i assignar el tutor o tutora.

Correcció de les dates de lliurament i defensa del TFM:
Primer termini: fins el 22 de juny. Defensa 26 de juny
Segon termini: fins el 27 de juliol. Defensa 5 i 6 de setembre

Calendari de lliurament i defensa del treball final de màster

- Primer termini: fins el 14 de juny. Defensa 20 i 21 de juny
- Segon termini: fins el 28 de juliol. Defensa 7 i 8 de setembre

Lliurament del treball
Els Treballs Finals de Màster en Promoció de la Salut, s’han de presentar al Registre de la Universitat, per triplicat i enquadernats, acompanyats del full d’autorització del tutor o tutora, sent aquest requeriment imprescindible.
L’horari de l’Oficina Auxiliar de Registre de la Facultat d’Infermeria és el següent:
-De dilluns, dimecres i divendres, de les 9.15h a les 13.30h
-Dimarts i dijous, de les 9.15h a 14h i de 15.30h a 16.45h

Recomanem consultar l’horari vigent per si hi ha algun canvi