Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a l'Antropologia de la salut. La persona i la seva construcció sociocultural. Antropologia i atenció a la salut. L'antropologia política de la salut. El pluralisme assistencial. Tècniques d'investigació en Antropologia
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORES COROMINAS VILALTA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (5%), Anglès (15%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG5- Analitzar críticament el codi deontològic i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques lligades a l'exercici de la professió
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut

Continguts

1. Introducció a l'Antropologia de la salut

          1.1. Inicis de l'Antropologia. La noció de cultura. Camp d'estudi i aplicació. Relació amb altres disciplines.

          1.2. Anàlisi dels factors culturals.

2. La persona i la seva construcció sociocultural

          2.1. La teoria social del cos.

          2.2. El cos com a mediador de la socialització.

3. Antropologia i Salut Pública

          3.1. La matriu sociocultural com a determinant del nivell de salut de la col·lectivitat.

          3.2. El procés salut/malaltia/atenció: síndromes culturalment delimitats, pluralisme assistencial i relacions d'hegemonia.

          3.3. Reptes de la diversitat cultural en l'atenció sanitària. L'arribada de l'altre. Estratègies de salut com a part de la integració social. Atenció específica i competència cultural. Educació per a la salut.

4. L'antropologia política de la salut

          4.1. Les desigualtats socials i les subjectivitats en els processos de salut i malaltia.

5. El pluralisme assistencial

          5.1. Els professionals de la salut, l'autoassistència i automedicació.

          5.2. La medicina tradicional i la medicina popular versus la medicina científica. El sector folk i curanderisme.

6. Tècniques d'investigació en Antropologia

          6.1. El mètode etnogràfic i la seva aplicació en salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29 46 75
Total 29 46 75

Bibliografia

 • Comelles, Josep Maria (1993 ). Enfermedad, cultura y sociedad : un ensayo sobre las relaciones entre la antropología social y la medicina . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Esteban Galarza, Mari Luz (2005 ). La Salud en una sociedad multicultural : desigualdad, mercantilización y medicalización . Sevilla: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español :Fundación El Monte :Asociación Andaluza de Antropología. Catàleg
 • Rodríguez, Josep A (1990 ). Salud y poder . Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas [etc.]. Catàleg
 • Torralba Roselló, Francesc (1998 ). Antropología del cuidar . Madrid: Fundación Mapfre Medicina. Catàleg
 • Spector, Rachel E (cop. 2003 ). Las Culturas de la salud . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Llobera, Josep R (2009 ). Antropología social y cultural (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Esteban, Mari Luz (cop. 2010 ). Antropología, género, salud y atención . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Giménez Moreno, Carlos (2003 ). Qué es la inmigración : ¿problema u oportunidad? : ¿cómo lograr la integración de los inmigrantes? : ¿multiculturalismo o interculturalidad? . Barcelona: RBA Integral. Catàleg
 • Journal of holistic nursing (1983- ). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications. Recuperat 22-07-2014, a http://jhn.sagepub.com Catàleg
 • Cultura de los cuidados (1997- ). Granada: Fundación Índex. Recuperat 22-07-2014, a http://culturacuidados.ua.es/ Catàleg
 • Martínes Hernáez, Ángel (2008). Antropología médica. Teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad (Primera edició). Barcelona: Antrhopos.
 • Esteban, Mari Luz (2007). Introducción a la Antropología de la Salud. Aplicaciones teóricas y prácticas (Primera edició). Bilbao: OSALDE.
 • Muñoz González, Beatriz; López García, Julián (2006). Cuerpo y Medicina. Textos y Contextos Culturales (Primera edició). Cáceres: Cicon Ediciones, S.L..
 • Pera Blanco-Morales, Cristóbal (2009). El cuerpo silencioso : ensayos mínimos sobre la salud. Madrid: Triacastela.
 • Mari Luz Esteban, Josep M. Comelles y Carmen Díez Mintegui (2010). Antropología, género, salud y atención . Barcelona Bellaterra : Serie general universitaria.
 • José Siles González, Mª del Carmen Solano Ruiz (2009). Antropología educativa de los cuidados: una etnografía del aula y las prácticas. Alcoy: Marfil.
 • Maria Antonia Martorell, Josep M. Comelles y Mariola Bernal (2009). Enfermería y antropología: padeceres, cuidadores y cuidados. Barcelona: Icaria.
 • Barthe, M.G. (2013). The contributions to medicine made by anthropology: The family and its place in. Salud y ciencia, 19(7), 666-668
 • Adams, R.N. (2012). Notes on the use of anthropology in the field of public health [Notas sobre el u. Revista Cubana de Salud Pública, 38(4), 640-659
 • Galceran, M.S., Camps, L.M., Soriano, M.G., Moral, J.M.L., Sánchez, R.D., Pastor (2013). Cultural clinical competence: Analysis of the health professionals training [Com. Index de infermeria, 22(), 1-2
 • Osorio-Merchán, M.B., López Díaz, A.L. (2008). Cultural competence in health, a growing need in a globalized world [Competencia. Index de infermeria, 17(4),
 • Heusser P1, Scheffer C, Neumann M, Tauschel D, Edelhäuser F.A (2012). Towards non-reductionistic medical anthropology, medical education and practitio. Patient Education Couns., 89(3), 455-460
 • Horton S, Abadía C, Mulligan J, Thompson JJ. (2014). Critical Anthropology of Global Health "Takes a Stand" Statement: A Critical Med. Act. Med Anthropol Q.,,
 • Dein SL. (2013). Religion and mental health: the contribution of anthropology. World Psychiatry., 12(1), 34-35
 • Flesch H (2012). Comments on baer and colleagues' "A dialogue between naturopathy and critical me. Med Anthropol Q., 26(2), 287-291
 • Calabrese C. (2012). An invited contribution to "A dialogue between naturopathy and critical medical. Med Anthropol Q., 26(2), 279-282
 • Tippens KM, Oberg E, Bradley R. (2012). A dialogue between naturopathy and critical medical anthropology: toward a broad. Med Anthropol Q., 26(2), 257-270
 • Baer HA, Beale C, Canaway R, Connolly G. (2012). A dialogue between naturopathy and critical medical anthropology: what constitut. Med Anthropol Q., 26(2), 241-256
 • Zsinkó-Szabó Z, Lázár I (2013). Cultural initiation of medical doctors. Coll Antropol, 37(4), 1047-1056
 • Rosendal M, Jarbøl DE, Pedersen AF, Andersen RS (2013). Multiple perspectives on symptom interpretation in primary care research.. BMC Fam Pract, 14(), 167
 • Spector, Rachel E. (2003). Las Culturas de la salud / Rachel E. Spector ; traducción y adaptación: Mª José (9). Prentice Hall.
 • Mari Luz Esteban Galarza y Joan Pallaràs (coordinadores) (2005). La Salud en una sociedad multicultural : desigualdad, mercantilización y medical. Asociación Andaluza de Antropología.
 • Xavier Escribano (2008). Territoris humans de la salut : societat, cultura i valors en el món sanitari. Duxelm.
 • Pera Blanco-Morales, Cristóbal (2009). El cuerpo silencioso : ensayos mínimos sobre la salud. Triacastela.
 • Robert M. Huff, Michael V. Kline (1999). Promoting health in multicultural populations : a handbook for practitioners. Sage Publications.
 • Enrique Perdiguero [y] Josep Mª Comelles (eds.) ; [prólogo de] Oriol Romaní (2000). Medicina y cultura : estudios entre la antropología y la medicina. Bellaterra.
 • Fresquet Febrer, José Luis (2006). Salut, malaltia i cultura . Educació (Universitat de València). Materials ; 88.
 • Martínez Hernáez, Ángel (2008). Antropología médica : teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad . Anthopos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Visualització de material gràfic i visual per a identificar elements culturals que impregnen la percepció de salut/malaltia així com els diferents models terapèutics. Redacció d'un informe reflexiu d'anàlisi individual. La idoneïtat de les reflexions i la seva correspondència amb els continguts de l'assignatura i els textos argumentals de les projeccions.
Exposicions dels continguts teòrics tot afavorint la discusió sobre l'aplicabilitat dels mateixos en la pràctica professional. Participicació activa en les sessions teòriqus generals i aportació dels coneixements adquirits i reflexions generades en el treball individual que es lliurarà al finalitzar l'assignatura.
Realització d'un treball escrit (assaig personal) que ha de comptar amb una part de reflexió sobre les aportacions de l'Antropologia al camp de la salut i amb una altra en la que quedin paleses les aplicacions específiques en el terreny professional mitjançant algun tema concret relacionat amb la pràctica professional. Pertinença de les reflexions aportades i la claretat del plantejament i desevolupament del tema relacionat amb la pràctica professional.
Treball de lectura a classe,anàlisi crític i discussió grupal sobre les lectures recomenades. Coherència dels elements aportats en la discussió grupal i la participació activa dels membres del grup en l'elaboració de l'anàlisi crític.

Qualificació

La necessitat de valorar numèricament l'assignatura, a efectes de tancar les actes corresponents, implica ponderar les diferents activitats avaluatives que conformen l'avaluació continuada de l'assignatura. De totes maneres, cal ressaltar que per assolir les competències que es treballen en l’assignatura és imprescindible dur a terme totes les activitats programades.
Així, la qualificació global queda conformada per:

- L'assistència i participació activa en les classes expositives/participatives representa el 20% del valor total de la nota final de l'assignatura.

- El treball escrit final és obligatori i també representa el 50%. La seva avaluació es realitzarà a partir de la valoració de la capacitat d’elaboració i d’argumentació que han adquirit els estudiants, l’adequada relació de les diferents idees exposades i la capacitat d’anàlisi i síntesi.

- La redacció individual del comentari d'anàlisi crític de les lectures realitzades és un 20% de la nota.

- El debat i la discussió de temes monogràfics de l’àmbit de la salut i la diversitat cultural fonamentat en experiències particulars de professionals i usuaris conformen el 10% de la nota.