Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a l'estadística inferencial. Estimació de paràmetres. Introducció al contrast d'hipòtesis. Estudi de dues variables qualitatives. Estudi d'una variable quantitativa i una variable qualitativa dicotòmica. Estudi d'una variable quantitativa i una variable qualitativa politòmica. Estudi de dues o més variables quantitatives.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA EUGENIA GRAS PEREZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG1- Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals i escrites
 • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos
 • CE4- Utilitzar les fonts d'informació oportunes per a l'actualització del coneixement sobre avenços de la investigació i sobre mètodes i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut i la seva promoció

Altres Competències

 • Aplicar les tècniques d'inferència estadística a l'anàlisi dels resultats d'investigacions en l'ambit de la salut.

Continguts

1. Introducció a l'Estadística Inferencial. Funcions de l'Estadística Inferencial. Distribucions mostrals d'estadístics.

2. Estimació de paràmetres. Estimadors puntuals. Propietats dels estimadors. Estimació per interval: intervals de confiança d'una proporció i d'una mitjana.

3. Introducció al contrast d'hipòtesis. Hipòtesis estadístiques. Estadístics de contrast. Errors tipus I i tipus II. Potència d'un contrast. Efecte de la mida de la mostra sobre la potència d'un contrast. Nivell crític i magnitud de l'efecte. Contrastos bilaterals i unilaterals. Contrast d'hipòtesis per una mostra: prova de khi quadrat. Prova t per una mostra. Els contrastos d'hipòtesis per una mostra amb el paquet estadístic SPSS.

4. Estudi de dues variables qualitatives. Distribució conjunta de dues variables qualitatives. Models d'independència i de relació entre dues variables qualitatives: prova de khi quadrat. Prova corregida de Yates. Prova exacta de Fisher. Prova de McNemar per a dues mesures repetides. Correcció de Yates i prova exacta de Fisher per dues mesures repetides. Les proves per dues variables qualitatives amb el paquet estadístic SPSS.

5. Estudi d'una variable quantitativa i una variable qualitativa dicotòmimca. Contrast de dues mitjanes per mostres independents. Prova no paramètrica de Mann-Whitney. Contrast de dues mitjanes per mostres relacionades. Prova no paramètrica de Wilcoxon. Aplicació d'aquestes proves amb el paquet estadístic SPSS:

6. Estudi d'un variable quantitativa i una variable qualitativa politòmica. Anàlisi de la variància per mostres independents. Contrastos "a priori" i comparacions múltiples. Prova no paramètrica de Kruskal.Wallis. Anàlisi de la variància per mostres relacinades. Prova no paramètrica de Friedman. Aplicació d'aquestes proves amb el paquet estadístic SPSS.

7. Estudi de dues variables quantitatives. Regressió simple i correlació. Regressió simple i correlació amb el paquet estadístic SPSS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 11 17
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 10 10 20
Prova d'avaluació 4 12 16
Resolució d'exercicis 3 9 12
Total 33 42 75

Bibliografia

 • Canavos, George C (1988 ). Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos . México D.F. [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Domènech i Massons, Josep Mª (1993 ). Introducción al análisis de la variancia (Ed. 1993). Bellaterra: UAB. Catàleg
 • Domènech i Massons, Josep Mª (1985 ). Métodos estadísticos : modelo lineal de regresión . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia (2010 ). Programas preventivos de las drogodependencias. [Barcelona]: Diputació Barcelona. Recuperat 02-07-2013, a http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/46945.pdf Catàleg
 • Kerlinger, Fred N (1981 ). Investigación del comportamiento (2ª ed.). México: Nueva Editorial Interamericana. Catàleg
 • Peña, Daniel (cop. 1997 ). Introducción a la estadística para las ciencias sociales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pérez López, César (cop. 2001 ). Técnicas estadísticas con SPSS . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aplicació de les tècniques estadístiques estudiades a l'anàlisi dls resultats de recerques en l'àmbit de la salut. Primera activitat pràctica. Aplicació de les tècniques estadístiques adequades segons els objectius de la investigació i interpretació correcta dels resultats. 30
Aplicació de les tècniques estadístiques estudiades a l'anàlisi dls resultats de recerques en l'àmbit de la salut. Segona activitat pràctica. Aplicació de les tècniques estadístiques adequades segons els objectius de la investigació i interpretació correcta dels resultats. 40
Aplicació de les tècniques estadístiques estudiades a l'anàlisi dls resultats de recerques en l'àmbit de la salut. Exercici individual presencial Aplicació de les tècniques estadístiques adequades segons els objectius de la investigació i interpretació correcta dels resultats. 30

Qualificació

L'avaluació es farà de manera continuada al llarg del curs a partir de tres activitats, dues d'elles es faran en grup (70% de la nota) i una serà individual i presencial (30% de la nota). Per realitzar les activitats es podrà disposar de llibres, apunts i qualsevol altre material escrit.

Es valorarà fonamentalment:

1/ La selecció de les tècniques estadístiques adequades d'acord amb els objectius de la investigació.

2/ La interpretació correcta dels resultats obtinguts.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una puntuació igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "no presentat" l'obtindran els estudiants que no realitzin CAP de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Metodologia de la recerca I
 • Processament de dades