Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Concepte de comportament saludable segons diferents models teòrics biopsicosocials (model de creences de salut, teoria de l'acció raonada, teoria de la conducta planificada, teoria de l'aprenentatge social, teoria del biaix optimista, model de Bayés i Ribes, etc. ). Influència de factors genètics i epigenètics en l'adquisició de comportaments. Instruments d'avaluació dels comportaments en salut (observació sistemàtica, qüestionaris, escales, autoregistres, entrevistes, etc.). Condicions i procediments d'aplicació. Avantatges i inconvenients de cadascun dels instruments. Promoció d'una conducció segura de vehicle. Ús del casc i del cinturó de seguretat. Alcohol i conducció. Ús del telèfon mòbil i altres aparells distractors durant la conducció. Intervencions preventives de l'accidentat, la mortalitat i la morbilitat. Promoció del consum responsable de diferents substancies . Addició a substàncies psicoactives legals i il·legals. Models d'adquisició i de cessació del consum. La influència social de familiars, amics i altres referents socials: el paper del modelat. Intervencions preventives: efecte de les mesures legals de restricció del consum i d'altres accions institucionals.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / MARIA EUGENIA GRAS PEREZ  / MARIA ROSA SUÑER SOLER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG3- Analitzar les característiques socioculturals de l'àmbit disciplinari i personal propi per tenir-les en compte de manera constructiva especialment en la comunicació interpersonal
 • CG4- Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CG8- Treballar en equip (també multidisciplinar), valorar els processos que s'estableixen i els rols que es desenvolupen, i exercir (també el lideratge), incorporant les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG9- Avaluar l'activitat pròpia i l'aprenentatge propi, i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1- Analitzar necessitats en els diferents àmbits assistencials, institucions i serveis de salut i dissenyar estratègies o intervencions de promoció de la salut
 • CE2-Elaborar protocols d'actuació en els diferents nivells d'atenció que incorporin els coneixements, les habilitats i els valors necessaris per garantir una pràctica efectiva i ètica orientada a la promoció de la salut

Altres Competències

 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per intervenir en la reducció de comportaments de risc per a la salut i en la promoció de comportaments preventius, amb una especial atenció als aspectes psicològics, des d'un enfoc biopsicosocial.
 • Conèixer i aplicar les estratègies bàsiques de la investigació en els comportaments de risc per a la salut i de promoció dels comportaments preventius.

Continguts

1. Concepte de comportament de risc i de comportament preventiu segons diferents models teòrics biopsicosocials (model de creences de salut, teoria de l’acció raonada, teoria de la conducta planificada, teoria de l’aprenentatge social, teoria del biaix optimista, model de Bayés i Ribes, etc.). Influència de factors genètics i epigenètics en l'adquisició de comportaments.

2. Instruments d’avaluació dels comportaments de risc i de prevenció (observació sistemàtica, qüestionaris, escales, autoregistres, entrevistes, etc.). Condicions i procediments d’aplicació. Avantatges i inconvenients de cadascun dels instruments.

3. Comportaments sexuals de risc en relació als embarassos no desitjats, la infecció amb el VIH i altres infeccions de transmissió sexual. Models aplicats a l’ús del preservatiu

4. Comportaments de risc i de prevenció en la conducció de vehicles. Ús del casc i del cinturó de seguretat. Alcohol i conducció. Ús del telèfon mòbil i altres aparells distractors durant la conducció. Altres comportaments de risc en la conducció. Intervencions preventives de l'accidentalitat, la mortalitat i la morbilitat

5. Addicció a substàncies psicoactives legals i il·legals. Models d'adquisició i de cessació del consum. La influència social de familiars, amics i altres referents socials: el paper del modelat. Intervencions preventives: efecte de les mesures legals de restricció del consum i d'altres accions institucionals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 18 26
Classes participatives 10 0 10
Classes pràctiques 8 12 20
Exposició dels estudiants 8 18 26
Lectura / comentari de textos 0 14 14
Tutories 4 0 4
Total 38 62 100

Bibliografia

 • Bandura, Albert (1987 ). Pensamiento y acción, fundamentos sociales . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Bandura, Albert (1974 ). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Becoña Iglesias, Elisardo (DL 2001 ). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas . Madrid: Ministerio del Interior. Delegación del Gobiernopara el Plan Nacional sobre Drogas. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia (2004 ). Deixar de fumar : valorant pros i contres . Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia (2001 ). Per què els fumadors fumen i els no fumadors continuen sense fumar? . Girona: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobreQualitat de Vida. Catàleg
 • Font-Mayolas, Sílvia (2008 ). Programes preventius de les drogodependències : guia d'avaluació . Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. Catàleg
 • Planes Pedra, Montserrat (2011 ). Recerca en psicologia de la salut . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Gras Pérez, María Eugenia (2008 ). La Distracció dels conductors : un risc no percebut . Barcelona: Fundació RACC. Catàleg
 • Prochaska, James O (1994 ). Changing for good . New York: Avon Books. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi d'un cas amb problemes d'addicció o d'un comportament de risc en la conducció de vehicles. Propostes d'intervenció. Presentació a la classe. Capacitat per aplicar els models teòrics estudiats a l'anàlisi del cas o del comportament. Adequació de les intervencions proposades a les seves característiques. 50
Analitzar i presentar a la classe una campanya preventiva d'un comportament de risc a la llum dels models teòrics estudiats. Identificació correcta dels models teòrics en que es basa la campanya. Valoració adequada de l'eficàcia de la campanya. 50

Qualificació

Al llarg del semestre es proposaran dues activitats d'avaluació.

Cada una d'elles tindrà una valoració del 50% de la nota final.

El 20% de la nota de cada activitat correspon a competències que s'han d'avaluar dins de l'aula. Els estudiants que els dies de les avaluacions no siguin presents, no podran ser avaluats d'aquestes competències.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no presentin CAP de les activitats proposades i no es presentin a l'avaluació final, obtindran la qualificació "no presentat".