Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els objectius formatius de l'assignatura són: 1. Conèixer els àmbits d'intervenció de la psicologia de l'educació que corresponen a contextos de desenvolupament diferents del context escolar. 2. Identificar les característiques de les pràctiques educatives familiars, la seva relació amb les pràctiques educatives escolars i les seves implicacions en el desenvolupament humà. 3. Reconèixer els contextos de desenvolupament en l'entorn social i la seva relació amb els contextos escolar i familiar així com les seves implicacions en el desenvolupament humà. 4. Expressar una visió global de la intervenció psicoeducativa en la família i en l'entorn social amb èmfasi especial en els pressupòsits teòrics, en les seves característiques i en els factors implicats en la seva elaboració, desenvolupament i avaluació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MOISES ESTEBAN GUITART
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (70%), Anglès (20%)

Altres Competències

  • 1. Capacitats per a avaluar i intervenir en processos psicològics implicats en el desenvolupament de pràctiques educatives en contextos informals i no-formals, amb la finalitat de facilitar i promoure els processos d’aprenentatge i de desenvolupament dels participants i contribuir a la millora del funcionament i l’organització de les institucions corresponents.

Continguts

1. 1. Les pràctiques educatives com a contextos de desenvolupament. Àmbits d’intervenció psicoeducativa en contextos d’educació no-formal i informal. 2. Els processos de socialització de la infància i l’adolescència a la societat de la informació. L’aprenentatge al llarg de la vida. 3. La intervenció psicoeducativa en el context familiar i a l’entorn social. Relacions amb l’educació escolar. La perspectiva comunitària. 4. La família com a sistema. Rols i relacions. Pràctiques educatives familiars i programes dirigits a la seva millora. 5. Agents educatius, corresponsabilització educativa i entorn social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós. Catàleg
  • Martín, A.; Chacón, F. i Martínez, M. (Eds.) (1993). Psicología comunitaria. Madrid: Visor. Catàleg
  • Rodrigo, M.J. i Palacios, J. (Eds.) (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza. Catàleg
  • Vila, I. (1998). Familia, escuela y comunidad. Barcelona: Horsori. Catàleg
  • Vigotski, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Avaluació continuada
Prerequisit:
L’assistència a les classes presencials té caràcter regular i obligatori. Aussentar-se el 25% o més de sessions de l’assignatura impedeix realitzar l’avaluació continuada.
Activitats i criteris:
Aportacions individuals dels estudiants a la dinàmica general de la classe (intervencions en les discussions i debats) i als fòrums d’idees principals dels diferents nuclis temàtics.
Ponderació: 30% de la qualificació total.
Realització d’una síntesi individual en la que s’utilitzin els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura. A la síntesi es valorarà la capacitat d’argumentació i l’ordre expositiu, així com la capacitat de relacionar els continguts de l’assignatura amb el tractament de la informació escollida.
Ponderació: 70% de la qualificació total.

Reavaluació
Després de la publicació de les qualificacions finals de l’assignatura, els estudiants que hagin obtingut la qualificació de SUSPENS a l’avaluació continuada podran realitzar una reavaluació de l’assignatura. La realització de la reavaluació comporta la renúncia per part de l’estudiant a totes les qualificacions prèvies d’avaluació continuada.
La reavaluació consistirà en la realització d’una prova escrita, que inclourà la totalitat dels continguts de l’assignatura, tant els coneixements teòrics com pràctics. La prova es portarà a terme en la data i hora fixades per la Comissió Acadèmica del MIPE per a la reavaluació de l’assignatura.
La qualificació final de l’assignatura de l’alumnat que hagi realitzat la reavaluació serà la nota obtinguda exclusivament en aquesta prova.