Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El treball final de màster comporta la realització, per part de l'estudiant i de manera individual, d'un projecte, estudi o memòria que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster. El treball es fonamentarà en una anàlisi experimental / empírica i requerirà construir escenaris, dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals, del medi natural i del territori. Preferiblement el treball hauria d'estar vinculat a una línia d'investigació (dels grups de recerca vinculats al màster) o una administració o empresa del sector públic / privat que investigui o treballi en projectes de planificació i gestió relacionats amb el canvi ambiental. Entre la universitat i l'empresa se signarà un conveni de col•laboració.
Crèdits:
12

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Italià (40%)

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Italià (40%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Italià (40%)

Competències

 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CG3 - Comunicar-se oralment i per escrit utilitzant les tècniques que fan més efectius els discursos
 • CG4 - Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per a la seva solució.
 • CG5 - Treballar de manera autònoma sospesant i aprofitant al màxim les potencialitats personals per a la millora professional i de la investigació.
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE2 - Analitzar i interpretar els processos de canvi i els conflictes mediambientals recorrent a marcs conceptuals de diverses disciplines
 • CE3 - Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals
 • CE4 - Aplicar instruments i tècniques de planificació sostenible i construir escenaris i polítiques mediambientals orientats a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
 • CE5 - Jerarquitzar, en base al concepte d'escala, els factors que incideixen en els casos d'estudi, des de l'àmbit local fins a l'àmbit internacional.
 • CE6 - Aplicar i interpretar mètodes i dades estadístiques i Sistemes d'Informació Geogràfica en la planificació del territori i en la conservació de la biodiversitat.

Continguts

1. El treball final de màster comporta la realització, per part de l'estudiant i de manera individual, d'un projecte, estudi o memòria que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster. El treball es fonamentarà en una anàlisi experimental / empírica i requerirà construir escenaris, dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals, del medi natural i del territori. Preferiblement el treball hauria d'estar vinculat a una línia d'investigació (dels grups de recerca vinculats al màster) o una administració o empresa del sector públic / privat que investigui o treballi en projectes de planificació i gestió relacionats amb el canvi ambiental. Entre la universitat i l'empresa se signarà un conveni de col•laboració. Si el treball està vinculat a una línia d'investigació aquest estarà dirigit per un professor del màster, i si està vinculat a una empresa estarà tutoritzat per una persona de l'empresa i per un professor vinculat al màster. En iniciar el període de realització del treball final de màster s'organitzaran uns seminaris en els quals es donin les pautes per a la realització del treball i s'insisteixi en els processos per buscar informació i documentació científica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 10 158 168
Exposició dels estudiants 2 0 2
Seminaris 10 0 10
Sortida de camp 0 120 120
Total 22 278 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Realització del treball/projecte a) desenvolupament del treball (tutor –i cotutor, si escau– del TFM): 30 %
  b) memòria escrita (tribunal): 30 %
  60
  Defensa del treball/projecte c) acte de presentació i defensa (tribunal): 40 % 40

  Qualificació

  La qualificació del TFM es calcularà a partir del barem següent:
  a) desenvolupament del treball (tutor –i cotutor, si escau– del TFM): 30 %
  b) memòria escrita (tribunal): 30 %
  c) acte de presentació i defensa (tribunal): 40 %

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el treball constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT

  Observacions

  Les activitats descrites poden ser subjecte a modificació. A principi de curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme al llarg del curs, que podran ser modificades en funció de la dinàmica del mateix.