Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura es centra en l'eficiència i la diversificació de fonts d'energia com a instruments determinants en la gestió energètica, la qual tindrà un paper fonamental en el futur de l’evolució global. Es parteix dels coneixements assolits en les assignatures del mòdul obligatori per ampliar la comprensió sobre l'efecte que té la generació i ús de l’energia com a contribuent al canvi global, i aprofundir en el paper que en conseqüència pot jugar per mitigar aquest canvi. S’aborden aspectes tècnics bàsics de les fonts d’energia, incloent fòssils i renovables, la distribució de la producció i del consum, geogràficament i per sectors, i l’evolució al llarg del temps. Així mateix, es plantegen els principals conceptes relacionats amb l'estalvi i l'eficiència energètica. S'estudien casos concrets d'àmbits com l'edificació i el transport.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
  • CE3 - Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals
  • CE4 - Aplicar instruments i tècniques de planificació sostenible i construir escenaris i polítiques mediambientals orientats a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
  • CE5 - Jerarquitzar, en base al concepte d'escala, els factors que incideixen en els casos d'estudi, des de l'àmbit local fins a l'àmbit internacional.

Continguts

1. <b>L’energia.</b><br> Fonaments. Quantificació. Formes de l’energia.<br> Conversió. Eficiència en la conversió. Formes útils i degradades.<br> Les fonts d’energia. L’energia per les activitats humanes. Fòssils: petroli, gas, carbó. Nuclear. Renovables: biomassa, hidroelèctrica, solar, eòlica. Altres.

2. <b>Estructura energètica de la producció i el consum. </b><br> Evolució històrica. <br> Crisi energètica. Exhauriment dels recursos fòssils. Teoria del pic de Hubbert.<br> Efectes econòmics i polítics. Dependència energètica. El debat nuclear. <br> Estructura actual a escala global i per regions. Producció i consum elèctric. <br> Anàlisi de documents i estadístiques IEA, IDAE, ICAEN. <br>Gestió elèctrica: anàlisi estadístiques i dades en temps real de REE.<br>

3. <b>Els recursos renovables i la diversificació.</b><br> Recurs solar: fotovoltaica, tèrmica, passiva. <br> Recurs eòlic. <br> Biomassa/biofuels.<br> Geotèrmica i altres.<br>

4. <b>Efectes sobre el medi de la producció i distribució de l’energia. </b><br> Contaminació i afectació territorial. <br> Estudi de casos: biomassa, petroli, gas, carbó, nuclear, hidroelèctrica, solar, eòlica.<br> Potencial de les energies renovables per a la mitigació dels efectes. <br> La producció localitzada.

5. <b>L’eficiència i la gestió. </b> <br> Els costos de la producció.<br> L’eficiència i l’estalvi<br> Casos: enllumenat públic, l’ús d’energia elèctrica per a la mobilitat, ús d’energia elèctrica per a la calefacció. Àmbits: regional, municipal, edificis de serveis, domèstic, productes de consum. <br> Auditoria energètica. <br> Qualificació energètica.<br>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 5 7
Cerca d'informació 2 4 6
Classes participatives 15 15 30
Elaboració de treballs 1 10 11
Exposició dels estudiants 2 6 8
Resolució d'exercicis 4 5 9
Sortida de camp 4 0 4
Total 30 45 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis, qüestionaris, càlculs Exercicis, qüestionaris o càlculs referents a les explicacions, recerques d'informació o visites, que hauran de ser resolts i lliurats per l'estudiant. 40
Elaboració d'un treball escrit Cada estudiant haurà d'elaborar un treball que implicarà recerca d'informació sobre un tema, o el plantejament d'un problema, l'anàlisi, i la redacció d'un resum escrit, incloent unes conclusions o unes propostes. El professorat proposarà alguns treballs, però l'estudiant pot fer també la seva proposta de treball, i el professorat pot decidir sobre la seva conveniència. La temàtica correspondrà a qualsevol dels temes tractats en l'assignatura. El professorat de l'assignatura tutoritzarà el desenvolupament del treball. 40
Exposició dels treballs S'organitzarà una sessió per la presentació i discussió dels treballs. El professorat avaluarà tant la forma de la presentació com el domini del tema mostrat per l'estudaint.
És obligatòria tant la presentació del propi treball com l'assistència a les altres presentacions.
20

Qualificació

La nota final s'obté a partir de les notes obtingudes en les diferents activitats, d'acord amb la ponderació especificada (40%, 40%, 20%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà nota "No presentat" si no s'ha participat en cap de les activitats avaluables.