Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta matèria es pretén que els i les alumnes coneguin i analitzin la normativa i els instruments de planificació i gestió territorial, urbanística i del paisatge vigents a Catalunya i a Espanya, amb l’objectiu de fer-ne una valoració des de l’òptica del canvi ambiental i bàsicament del canvi climàtic. Es tindrà en compte l’experiència d’altres països europeus i del nostre entorn mediterrani en fer aquesta valoració. Una vegada feta l’anàlisi i la valoració s’incidirà en la proposta de planificació concurrent. Com a sector i àmbit d'anàlisi més específica s'ha triat el turístic, per les múltiples facetes que ofereix i pel fet que aglutina molts diversos camps.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE3 - Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals
 • CE4 - Aplicar instruments i tècniques de planificació sostenible i construir escenaris i polítiques mediambientals orientats a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
 • CE5 - Jerarquitzar, en base al concepte d'escala, els factors que incideixen en els casos d'estudi, des de l'àmbit local fins a l'àmbit internacional.

Continguts

1. De la planificació especialitzada a la planificació concurrent

2. El planejament urbanístic i les ordenances municipals

3. Instruments d'adaptació del paisatge: Lleis, catàlegs, cartes i directrius

4. Instruments d'adaptació dels Espais Naturals Protegits: introducció, criteris i mesures

5. Instruments de gestió de la inundabilitat

6. Planificació i gestió de l'estalvi hídric

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 25 28
Classes expositives 24 0 24
Exposició dels estudiants 3 10 13
Lectura / comentari de textos 2 6 8
Tutories 2 0 2
Total 34 41 75

Bibliografia

 • Busquets, J, Cortina, A. (eds.) (2009). Gestión del paisaje: Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Ariel. Catàleg
 • Dept. de Política Territorial i Obres Públiques (2003). Criteris de planejament territoria. Generalitat de Catalunya.
 • Europarc-España (2017). Las áreas protegidas en el contexto del cambio global. Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez.
 • Folch, Ramon (coord.) (2003). El territorio como sistema. Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Martínez de Pisón, E. (dir.) (1998). Paisaje y Medio Ambiente. Fundación Duques de Soria. Catàleg
 • Martínez de Pisón, E., Sanz Herráiz, C. (2000). Estudios sobre el paisaje. Fundación Duques de Soria. Catàleg
 • Nogué Font, Joan (2007). La Construcción social del paisaje. Madrid: Biblioteca nueva. Catàleg
 • Pintó, Josep (ed.) (2010). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge. Girona: Servei Publicacions UdG. Catàleg
 • Salvador Rueda (2011). El urbanismo ecológico. Revista Urban-e. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un treball d'assignatura Presentació d'un treball 80
Exposició oral del treball Exposició oral d'un informe 20

Qualificació

És obligatori assistir a un 80% de les sessions teòriques per poder ser avaluat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'informe significarà una qualificació de No Presentat