Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de les aplicacions bàsiques del Sistemes d'Informació Geogràfica. Es treballen els processos d'adquisició de dades (fonts, estàndards i interoperativitat entre formats), les tècniques de creació, manipulació i presentació d'informació geogràfica (gràfica i alfanumèrica) i les principals eines de geoprocessament del model vectorial per a l'anàlisi espacial de problemàtiques ambientals i de planificació territorial.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Competències

 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE6 - Aplicar i interpretar mètodes i dades estadístiques i Sistemes d'Informació Geogràfica en la planificació del territori i en la conservació de la biodiversitat.

Altres Competències

 • Utilitzar eines informàtiques relatives a l’àmbit del medi ambient, incloent paquets estadístics, sistemes d’informació geogràfica, i altres.
 • Utilitzar Internet com a mitjà de comunicació i com a font d’informació.
 • Posar en context el problema que s’ha de resoldre, i tenir suficients recursos, habilitats i iniciativa per a resoldre’l.
 • Analitzar i sintetitzar la informació, i resoldre problemes.
 • Capacitat de gestió de la informació.
 • Considerar un problema ambiental de forma multidisciplinària.

Continguts

1. Introducció al SIG: definicions, història, camps d'aplicació i components bàsics.

2. La naturalesa de les dades geogràfiques: Estructura vectorial i estructura raster.

          2.1. Estructura vectorial: punts, línies i polígons.

          2.2. Estructura ràster: malles de píxels.

          2.3. Avantatges i inconvenients de raster i vectorial.

3. Entrada de dades espacials.

          3.1. Fonts de dades geogràfiques

          3.2. Adquisicó de dades.

          3.3. Creació de dades espacials: gràfiques i alfanumèriques.

4. Emmagatzematge de dades espacials.

          4.1. Formats d’emmagatzematge de l’estructura raster i vectorial.

          4.2. Tipus d’emmagatzematge en Softwares SIG.

5. Manipulació de dades espacials.

6. Presentació de dades espacials.

7. Programaris de SIG (ArcGis - ArcView 10: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolBox).

8. Introducció a l'anàlisi vectorial ArcGis – ArcView 10: Geoprocessing.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 1 2
Cerca d'informació 1 4 5
Classes pràctiques 26 17 43
Elaboració de treballs 1 20 21
Lectura / comentari de textos 1 3 4
Total 30 45 75

Bibliografia

 • García Cuesta, José Luis (2003 ). Ciencia y tecnología de la información geográfica . Burgos: Dossoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2005 ). Tecnologías de la información geográfica: territorio y medio ambiente : ponencias, relatorias y sesiones técnicas del XI Congreso de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección, celebrado en Murcia, 20-23 de septiembre, 2004 . [Madrid]: Grupo de Métodos Cuantitativos Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Territorio y medio ambiente : métodos cuantitativos y técnicas de información geográfica . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos SIG y Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Quirós Hernández, Manuel (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG). [Salamanca]: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). Medio ambiente, recursos y riesgos naturales : análisis mediante tecnologia SIG y teledetección . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Conesa García, Carmelo (2004 ). El empleo de los SIG y la teledetección en planificación territorial . Murcia: Grupo de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información Geográfica Teledetección :Universidad de Murcia Departamento de Geografia. Catàleg
 • Bosque Sendra, Joaquín (1992 ). Sistemas de información geográfica . Madrid: Rialp. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Allen, David W (2009 ). GIS tutorial II : spatial analysis workbook . Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 22-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Pierce, F. J. (Francis J.) Clay, David (c2007 ). GIS applications in agriculture . Boca Raton: CRC Press. Catàleg
 • Steinberg, Steven J (2006 ). GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place . Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Lyon, John G. (2003 ). GIS for water resources and watershed management . Boca Raton [etc.]: CRC. Catàleg
 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Peña Llopis, Juan (DL 2006 ). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos espaciales : teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9 . San Vicente (Alicante): Club Universitario. Catàleg
 • Barredo Cano, José Ignacio (1996 ). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio . Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Carrero Díez, Leticia González Ávila, Sergio Merino de Miguel, Silvia (D.L.2009 ). Actas de las I Jornadas Técnicas sobre SIG y Teledetecciónen el Ámbito de la Ingeniería Forestal y del Medio Natural: SIGTEFOR : Madrid, 19 y 20 de octubre de 2006 . [Madrid]: Sociedad Española de Ciencias Forestales. Catàleg
 • Comas, David (1993 ). Fundamentos de los sistemas de información geográfica . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • By, Rolf A. de (cop. 2001 ). Principles of geographic information systems : an introductory textbook (2nd ed). Enschede: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CERCA D'INFORMACIÓ. Per desenvolupar les pràctiques de classe cal cercar via Internet la informació cartogràfica de base. Cerca d'informació cartogràfica i alfanumèrica a Internet. S'elaborarà una pràctica recollint les adreces de servidors de cartografia i els seus continguts. 5
Entrada i manipulació de dades. Exercicis pràctics d'aula. Creació de dades noves i manipulació de dades procedents de fonts secundàries. 30
Processos d'anàlisi de dades espacials. Exercicis pràctics d'aula. Processos bàsics per a l'anàlisi espacial de dades geogràfiques gràfiques i alfanumèriques. Casos pràctics. 30
Projecte final. Projecte individual: Resolució d'una problemàtica o qüestió ambiental mitjançant aplicacions SIG per a exercitar tots els continguts impartits a classe. 30
Lectura i comentari de textos bàsics d'introducció i aplicacions de SIG. Lectura de textos (anglès / espanyol / català) sobre els principis bàsics del SIG. Participació activa a classe comentant les idees més importants. 5

Qualificació

Bloc 1 (65% de la nota final).
Per a un correcte seguiment de les classes (eminentment pràctiques) es farà una avaluació continuada mitjançant exercicis pràctics que es desenvoluparan a l'aula i que es lliuraran setmanalment.

Bloc 2 (30% de la nota final).
Per a demostrar un domini dels coneixements pràctics assolits s'elaborarà un projecte final. La demora en l'entrega del projecte segons el calendari establert a classe es penalitzarà rebaixant la nota a un 5.

També s'avaluarà (5%) la participació de l'alumnat a classe i els comentaris de les diferents lectures que es proposin a les classes teòriques.

La nota final serà el resultat de la nota mitjana entre el resultat de les pràctiques i el projecte (sempre i quan la nota de cadascun dels blocs sigui igual o superior a 5), considerant l'assistència.

La demora en l'entrega dels treballs segons el calendari establert a classe es penalitzarà rebaixant la nota a màxim un 5.

*L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació no desenvolupada o no lliurada al docent responsable per a la seva avaluació serà considerada NO PRESENTAT. La no presentació d'alguna part no permet calcular la mitjana final.
El lliurament d'alguna pràctica FORA DELS TERMINIS FIXATS serà penalitzat rebaixant la nota a un 5 com a màxim.

ES CONSIDERARÀ NO PRESENTAT:
- No presentació del projecte final.
- No presentació d'alguna de les pràctiques plantejades a classe.
- No assistència injustificada a classe.

Observacions

REQUERIMENTS
Per cursar aquesta assignatura no cal tenir cap coneixement previ de Sistemes d'Informació Geogràfica ni cartografia. És una matèria pensada per a aquelles persones que necessiten d'una formació bàsica en SIG.
No obstant es precisen de coneixements bàsics d'ofimàtica.

TUTORIES
Les tutories es realitzen amb cita prèvia, per correu electrònic (carolina.marti@udg.edu).

ASSISTÈNCIA
L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes.