Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta matèria s’ha de plantejar com una interacció entre les altres tres matèries troncals. Preferiblement, s’hauria d’impartir de manera intensiva al final del primer semestre. A partir del plantejament d’una problemàtica ambiental real i de la formulació d’un seguit de qüestions que interrelacionin temàtiques socials, de medi natural i de vectors ambientals, es demanarà als estudiants que analitzin, en grups (formats per individus procedents de diferents disciplines), cada un dels elements , fases del procés i impactes que conformen la complexitat del canvi ambiental estudiat.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1 - Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les aportacions fruit d'una reflexió compartida.
 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CG4 - Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per a la seva solució.
 • CE3 - Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals
 • CE5 - Jerarquitzar, en base al concepte d'escala, els factors que incideixen en els casos d'estudi, des de l'àmbit local fins a l'àmbit internacional.
 • CE6 - Aplicar i interpretar mètodes i dades estadístiques i Sistemes d'Informació Geogràfica en la planificació del territori i en la conservació de la biodiversitat.

Continguts

1. TALLER INTENSIU: TRANSFORMACIÓ TERRITORIAL I CANVI AMBIENTAL (al llarg d’una setmana del mes de febrer). L’equip de professors -format per membres de diferents especialitats- plantejarà al conjunt d’alumnes un procés real de transformació territorial que hagi tingut lloc en algun indret de les comarques gironines. A partir d’aquí, es demanarà als estudiants, que analitzin els elements o factors que han contribuït en la transformació, les fases i processos de la mateixa, els impactes generats i les adaptacions observades. El conjunt d’alumnes t’organitzaran en grups formats per persones procedents de diferents especialitats amb la intenció de que aquesta organització els permeti identificar, analitzar i avaluar la temàtica plantejada, en el taller, des d’una perspectiva pluridisciplinar i multiescalr.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 4 0 4
Elaboració de treballs 0 50 50
Exposició dels estudiants 6 0 6
Sortida de camp 10 5 15
Total 20 55 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball de camp L’assistència és obligatòria 10
  Presentació prèvia de resultats i tutories Cada grup de treball haurà de presentar en el conjunt de la classe i dels professors els resultats previs del seu treball. Aquest seran discutits i avaluats 30
  Presentació de resultats Es demanarà una presentació oral i per escrit del resultats del taller. 60

  Qualificació

  - La participació en el treball de camp es qualificarà amb 0 si no s'hi ha assistit.

  - Per a la qualificació de les presentacions prèvies i final del treball, a inici del curs es presentarà i consensuarà una rúbrica amb tots els estudiants. Els membres d'un grup de treball s'avaluaran entre ells, de manera que la qualificació atorgada pel professorat es podrà distribuir de manera asimètrica entre els diferents components.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que no presenti el treball constarà, a les actes, com a NO PRESENTAT

  Observacions

  Les activitats descrites poden ser subjecte a modificació. A principi de curs es donarà un guió més detallat i també una apreciació de les activitats que es duran a terme al llarg del curs, que podran ser modificades en funció de la dinàmica del mateix.