Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura parteix d’una discussió sobre els límits planetaris i del creixement, els quals justifiquen la resta de continguts. El canvi climàtic es tracta partint de la descripció del sistema climàtic que contempla els elements que el constitueixen i els factors que el configuren, incloent les retroaccions, el balanç energètic, l’efecte hivernacle i la circulació oceànica. Es continua amb el tractament de la variabilitat espacial i temporal, les escales climàtiques i els episodis extrems, les causes i evidències del canvi climàtic. També es para atenció en la modelització climàtica, la regionalització de les simulacions, i els escenaris i projeccions de futur. Finalment, es tracten alguns efectes sobre el medi natural, com ara els recursos hídrics, la degradació del sòl i la desertització, i el canvi climàtic a Europa i la Mediterrània; i altres temàtiques vinculades al canvi ambiental, com ara el forat de la capa d’ozó i la contaminació electromagnètica.
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2 - Obtenir i seleccionar les fonts i la informació utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, especialitzades, per desenvolupar una investigació original i que incorpori idees, de manera crítica i creativa.
 • CE1 - Aplicar el concepte de complexitat a l'anàlisi ia la interpretació dels processos i canvis ambientals.
 • CE2 - Analitzar i interpretar els processos de canvi i els conflictes mediambientals recorrent a marcs conceptuals de diverses disciplines

Continguts

1. CANVI AMBIENTAL, CAUSES I EVIDÈNCIES

2. LES BASES CIENTÍFIQUES DEL CLIMA I EL SISTEMA CLIMÀTIC

3. SISTEMA CLIMÀTIC: CIRCULACIÓ OCEÀNICA I TELECONNEXIONS

4. PALEOCLIMATOLOGIA

5. MODELITZACIÓ I PROJECCIONS CLIMÀTIQUES

6. DESPLAÇAMENTS DE POBLACIONS I INVASIONS

7. CANVI CLIMÀTIC A EUROPA I EFECTES SOBRE EL MEDI NATURAL

8. EL FORAT DE LA CAPA D’OZÓ

9. CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 4 6
Classes expositives 45 30 75
Elaboració de treballs 2 26 28
Lectura / comentari de textos 3 25 28
Prova d'avaluació 5 25 30
Resolució d'exercicis 10 21 31
Seminaris 3 4 7
Tutories 5 5 10
Visionat/audició de documents 2 8 10
Total 77 148 225

Bibliografia

 • Bridgman, H. A.|q(Howard A.) (2006 ). The Global climate system : patterns, processes, and teleconnections . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Brown, James H (cop. 1998 ). Biogeography (2nd ed.). Sunderland (Mass.): Sinauer Associates. Catàleg
 • Fernando, Harindra Joseph (cop. 2013 ). Handbook of environmental fluid dynamics . Boca Raton, FL: Taylor & Francis. Catàleg
 • Gribbin, John (1991 ). El Efecto invernadero y Gaia . Madrid: Piramide. Catàleg
 • Lovelock, James (1993 ). Las Edades de Gaia : una biografía de nuestro planeta vivo . Barcelona: Tusquests. Catàleg
 • Houghton, J. T (1997 ). Global warming : the complete briefing . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hutter, Kolumban (cop. 2011 ). Physics of lakes . Heidelberg [etc.]: Springer. Catàleg
 • Meadows, Donella H. (1972 ). Los Límites del crecimiento : informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Thurman, Harold V (cop. 2004 ). Introductory oceanography (10th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Stocker, Thomas (2011 ). Introduction to climate modelling . Berlin [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Planteig i resolució d'exercicis. Pràctiques d'ús de models climàtics senzills. Es tindrà en compte l'enfocament de la resolució i l'obtenció del resultat final correcte. 30
Lectura i comentari de textos científics (articles i altres documents) Els articles s'han de llegir i comentar en base als conceptes desenvolupats i cercant informació complementària si escau. 10
Visualització i anàlisi de reportatges gràfics (documentals i similar). Cal criticar els reportatges en base als conceptes desenvolupats. 10
Realització d'un treball en grup, de tipus transversal, que aprofudeixi i integri conceptes desenvolupats en l'assignatura. Els treballs hauran d'incorporar els conceptes desenvolupats durant l'assignatura, i presentar una anàlisi aprofundida en els temes, reflectint una bona cerca d'informació addicinal. 20
Realització i presentació d'exercicis, qüestionaris, informes de pràctiques, individualment Es podran fer durant les sessions de classe presencial o sense professor, fora d'aquestes sessions, depenent de cada cas. 25
Debat sobre un tema propi de l'assignatura Es valorarà la preparació i la participació en el debat 5

Qualificació

L'avaluació serà continuada ja que s'aniran fent diverses activitats d'avaluació al llarg de l'assignatura. La nota final serà la nota mitjana ponderada de les diverses activitats. És obligatori formar part activament de la realització d'algun treball en grup.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat en cas de no haver participat en la realització del treball en grup.