Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Integració creativa dels coneixements i habilitats amb la finalitat d'abordar un treball d'investigació, projecte o similar relacionat amb l'especialitat professional i investigadora de l'estudi. Elaboració de memòria i presentació pública i defensa del treball realitzat.
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1 - Elaborar i desenvolupar estudis i / o projectes relacionats amb els recursos hídrics tenint en compte els aspectes socials, econòmics i de sostenibilitat.
 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE1 - Analitzar i quantificar els diferents contaminants químics de l'aigua i valorar el seu efecte en el medi.
 • CE2 - Valorar els efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de l'aigua i la salut pública
 • CE3 - Caracteritzar les poblacions i ecosistemes del medi aquàtic i relacionar-los amb la seva qualitat
 • CE4 - Analitzar i relacionar les característiques físiques, químiques, biològiques de les aigües per valorar la seva qualitat
 • CE5 - Analitzar i avaluar el funcionament dels ecosistemes aquàtics a cursos fluvials i embassaments, i proposar mesures correctores.
 • CE6 - Analitzar i avaluar el funcionament dels ecosistemes aquàtics en llacs i llacunes, i proposar mesures correctores.
 • CE7 - Caracteritzar i valorar la dinàmica de flux de les aigües subterrànies en condicions naturals i d'explotació dels recursos.
 • CE8 - Planificar l'ús i l'aprofitament sostenible de l'aigua.
 • CE9 - Identificar els principals processos utilitzats en el tractament d'aigües residuals i aplicar-los a diferents situacions.
 • CE10 - Identificar les principals operacions bàsiques utilitzades en el condicionament de l'aigua i aplicar-les a diferents situacions.
 • CE11 - Utilitzar eines i instruments aplicats a la planificació, gestió, avaluació de riscos i recuperació dels recursos hídrics continentals.
 • CE12 - Contribuir a la planificació, gestió, preservació dels recursos hídrics continentals des d'una perspectiva sostenible.
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. Trabajo final de máster

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 0 1
Anàlisi / estudi de casos 5 235 240
Elaboració de treballs 0 50 50
Tutories 9 0 9
Total 15 285 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Seguiment per part del tutor del projecte El tutor farà una valoració del treball de l'estudiant, tenint en compte la capacitat d'organització i autonomía, la iniciativa i implicació en el treball, l'habilitat de realizar leas tasques de forma organitzada i de qualitat, capacitat crítica i disponibilitat a la millora, disposició en el treball en equip.Tots aquests aspecto es recollen en una rúbrica on el tutor fa l'aavaluació de cada aspecto obtenint-se la nota del tutor. 40
  Elaboració de la memòria Es valorarà la memòria escrita en termes d'estructura, claredat, llenguatge formal i terminologia científica, selecció i gestió de la documentació, interpretació dels resultats i discussió. 30
  Defensa del treball final de màster Es valorarà la capacitat d'exposar en públic en termes d'estructura, claredat, utilització del lleguatge formal i terminologia científica, capacitat de síntesis, rellevància del projecte. Així mateix es valorar les respostes de l'estudiant davant les preguntes del tribunal en relació al projecte. 30

  Qualificació

  El reglament sobre els treballs finals de màster, elaborat per la coordinació d'estudis d'aquest màster, estableix els criteris de valoració per part del tribunal i del tutor.