Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura de Aplicació de tecnologies en casos pràctics busca aportar un coneixement més pràctic de sobre els processos de depuració d’aigües tan físics, químics com biològics, la potabilització de l’aigua, els plans de gestió de residus i els sistemes de tractament i disposició de residus. L’assignatura consta de dues sortides camp, tres sessions pràctiques al laboratori i un estudi de casos.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1 - Elaborar i desenvolupar estudis i / o projectes relacionats amb els recursos hídrics tenint en compte els aspectes socials, econòmics i de sostenibilitat.
 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE9 - Identificar els principals processos utilitzats en el tractament d'aigües residuals i aplicar-los a diferents situacions.
 • CE10 - Identificar les principals operacions bàsiques utilitzades en el condicionament de l'aigua i aplicar-les a diferents situacions.
 • CE11 - Utilitzar eines i instruments aplicats a la planificació, gestió, avaluació de riscos i recuperació dels recursos hídrics continentals.
 • CE12 - Contribuir a la planificació, gestió, preservació dels recursos hídrics continentals des d'una perspectiva sostenible.
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 22 27
Elaboració de treballs 12 24 36
Sortida de camp 8 4 12
Total 25 50 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Sortides de camp 10
  Pràctiques de laboratori 60
  Estudi de casos 30

  Qualificació

  L’avaluació de l’assignatura es divideix en dues parts. Cal aprovar cada part per separat (mínim 5/10). L’assistència dels alumnes, tan al laboratori com a les visites de camp és obligatòria, quedant automàticament suspesos en cas d’absència no justificada qualsevol dels dies establerts a l’horari.

  Sortides de camp (10%)
  Laboratori:Informe a presentar de les pràctiques (40%) i actitud al laboratori(20%)
  Estudi de casos /Aula:Presentació del treball(10%), Defensa(10%)i Preguntes (10%)