Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Diversitat microbiana en sistemes aquàtics naturals i artificials. Efectes dels productes derivats de l'activitat microbiana sobre la qualitat de les aigües naturals i urbanes. Patògens i malalties infeccioses transmeses per l'aigua. Mètodes de desinfecció i control de patògens
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CG2 - Utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se en diferents formats i contextos i per documentar-se sobre temes propis del seu àmbit de coneixement.
 • CE2 - Valorar els efectes de l'activitat microbiana sobre la qualitat de l'aigua i la salut pública
 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Continguts

1. MICROBES IN WATER AND HUMAN HEALTH Microbial pathogens and associated diseases. Pathogen control and disinfection techniques. Assessing microbiological water quality.

2. IMPACT OF MICROBIAL ACTIVITY ON WATER QUALITY Eutrophication and overgrowth of microbial populations. Microbial growth in water distribution systems. Microbial by-products and water quality.

3. MICROBIAL DIVERSITY IN AQUATIC SYSTEMS Microbial diversity: General background. Role of microorganisms in ecosystem functioning. Studying microbial abundance: counting and quantifying microorganisms. Studying microbial diversity: from cultures to molecular approaches.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 0 4
Classes expositives 16 17 33
Exposició dels estudiants 1 7 8
Lectura / comentari de textos 3 8 11
Prova d'avaluació 2 17 19
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Bitton, Gabriel (cop. 1999 ). Wastewater microbiology (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley-Liss. Catàleg
 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Ford, Timothy Edgcumbe (1993 ). Aquatic microbiology : an ecological approach . Boston [etc.]: Blackwell Scientific Publications. Catàleg
 • Mara, David Duncan (cop. 2003 ). Handbook of water and wastewater microbiology. San Diego, Calif.: Academic Press. Recuperat 09-07-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780124701007 Catàleg
 • Liu, Wen-Tso (cop. 2010 ). Environmental molecular microbiology . Wymondham: Caister Academic. Catàleg
 • Hurst, Christon J. (cop. 2007 ). Manual of environmental microbiology (3rd ed.). Washington: ASM Press. Catàleg
 • Bartlett, Douglas H. (cop. 2000 ). Molecular marine microbiology . Wymondham, Norfolk,: Horizon Scientific. Catàleg
 • Joint, Ian (1995 ). Molecular ecology of aquatic microbes . Berlin [etc.]: Springer-Verlag. Catàleg
 • Sullivan, Patrick J (2005 ). The environmental science of drinking water (1st ed). Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann. Recuperat 09-07-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750678766 Catàleg
 • Calhoun, Yael (c2005 ). Water pollution. Philadelphia: Chelsea House Publishers. Recuperat 09-07-2013, a http://www.myilibrary.com?id=130566 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oral (seminari) Aquesta activitat s'avaluarà mitjançant la realització d'una presentació oral en grup en forma de seminari a partir d'una publicació científica. 50
Examen global L'examen consistirà en una prova amb preguntes de resposta curta per avaluar la capacitat de comprensió dels coneixements teòrics que s'han assimilat durant el curs, així com l'expertesa en les capacitats d'anàlisi i relació de la interpretació de dades i resultats. 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou dos tipus d'avaluació diferents:

A) Presentació oral (50% de la nota final): El professor posarà a disposició dels estudiants una selecció d'articles amb suficient antelació per tal que els puguin seleccionar per realitzar una presentació oral en forma de seminari. La qualificació es centrarà en la capacitat de comunicación oral i en el format de la presentació, tant formal com de contingut. Aquesta activitat no serà recuperable.

B) Examen Global (50% de la nota final): L'assignatura s'avaluarà mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes sobre qualsevol dels aspectes tractats a les classes expositives, a les classes on s'han discutit articles científics o bé on s'han analitzat casos. Caldrà obtenir una nota mínima de 50 (sobre 100 punts) a l'examen per poder optar a aprovar l'assignatura. Aquesta nota serà recuperable mitjançant una prova similar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a No Presentat tot aquell estudiant que no s'hagi presentat a cap de les dues activitats avaluables. Per tant, la presentació a una sola de les activitats suposarà Presentat.

Observacions

Les classes de contingut teòric s'impartiran en forma de classes expositives amb suport audio-visual. Pel caràcter que es suposa a uns estudis de Tercer Cicle, les classes pretenen ser essencialment participatives i estimular la discussió dels continguts de l'assignatura. Per tant, es recomana mantenir una actitud activa i participativa.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi de la qualitat de l'aigua: metodologia i aplicacions
 • Ecotoxicologia aquàtica
 • Estructura i dinàmica de les comunitats aquàtiques
 • Sanejament d'aigües residuals urbanes