Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures d’acer. Aprofundir en els aspectes del càlcul i disseny d’estructures de formigó. Estructures amb materials avançats. Incidir en els aspectes específics de les seves tipologies estructurals, requeriments tècnics i la normativa aplicable per a cada tecnologia.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CE20- Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.

Continguts

1. Estructures metàl·liques

          1.1. Unions cargolades

          1.2. Unions soldades

          1.3. Altres elements específics d'estructura metàl·lica (bases de columnes, recolzaments)

          1.4. Tipologies estructurals, requeriments tècnics, normativa

2. Estructures de formigó

          2.1. Ampliació de càlcul i dimensionament E.L.U. tensions normals (mètodes simplificats, seccions en T, flexió esviada)

          2.2. Estats límits de servei (fissuració i deformacions)

          2.3. Lloses i forjats

          2.4. Formigó pretesat

          2.5. Formigó armat amb materials compostos

          2.6. Tipologies estructurals, requeriments tècnics, normativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 76 125
Total 49 76 125

Bibliografia

 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Quintero Moreno, Francisco (1991 ). Estructuras metálicas : uniones (2ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de Edificación. Catàleg
 • Gardner, L (2005 ). Designers' guide to EN 1993-I-I Eurocode 3 : design of steel structures : general rules and rules for buildings . London: Thomas Telford. Catàleg
 • DEANIL : guía para el diseño estructural en acero de naves industriales ligeras (2000 ). Ordizia: ITEA. Catàleg
 • Instrucción de acero estructural (EAE) : Real decreto 751 (2011). Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Eurocódigo 3 : proyecto de estructuras de acero (1996 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R. (Antonio Ricardo) (1999 ). Hormigón armado y pretensado. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC008XXX Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R.|q(Antonio Ricardo) (2006 ). Formigó armat i pretensat. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 08-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC041XXX Catàleg
 • Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) : edificación (2014 ). Madrid: Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i treballs d' estructures metàl.liques Entrega dels exercicis i treballs. Valoració de forma i contingut. 50
Exercicis i treballs d'estructures de formigó Entrega dels exercicis i treballs. Valoració de forma i contingut. 50

Qualificació

Hi ha dues opcions (a o b):

a) Avaluació continuada:

Assistència a classes i activitats i entrega dels Exercicis i Treballs d'Estructures Metàl·liques (EiTEM) i del Exercicis i Treballs d'Estructures de Formigó (EiTEF) que es proposaran al llarg del curs:

Nota final = Nota activitats (nota EiTEM *0,5+ nota EiTEF *0,50)

b) Activitats + Prova d'avaluació:

La nota final serà la més gran de:

- Nota activitats entregades (nota EiTEM * 0,25 + nota EiTEF * 0,25) + Nota prova avaluació*0,5

- Nota prova avaluació

En qualsevol de les opcions la nota final haurà de ser >=5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
NP = No haver realitzat cap activitat d'avaluació

Assignatures recomanades

 • Construcció industrial
 • Estructures
 • Resistència de materials