Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Principis, mètodes i tècnica del transport i manutenció industrial. El transport a la indústria. Cadena logística. Distribució en planta. Magatzems; aparells i sistemes de manutenció lligats al magatzem. Manipulació de mercaderies en fàbriques. Disseny d'elements de manutenció mecànica. Tipus d'accionament i de transmissions. Modelització de sistemes dinàmics en vehicles. Normatives comunitària i espanyola del transport en carretera.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL TRIAS MANSILLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Anglès (40%)

Competències

 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE22- Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.

Continguts

1. Introducció. El transport a la indústria. Cadena logística. Distribució en planta.

2. Magatzems: tipus i dimensionat. Envàs i embalatge. Aparells i sistemes de manutenció lligats al magatzem.

3. Transport intern. Manipulació de mercaderies en fàbriques. Aparells de manutenció mecànica. Nous sistemes de transport intern.

4. Disseny d'elements de manutenció mecànica. Tipus d'accionament i de transmissions.

5. Vehicles. Corbes de tracció i potència. Dinàmica en el pla. Canvis de velocitats.

6. Suspensions. Modelització de dinàmica vertical en vehicles.

7. Normativa per legalització vehicles en carretera

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 15 30
Classes pràctiques 10 2 12
Prova d'avaluació 4 10 14
Resolució d'exercicis 20 12 32
Simulacions 10 2 12
Total 59 41 100

Bibliografia

 • Heisler, Heinz (2002 ). Advanced vehicle technology (2nd ed.). Oxford: Butterworth Heinemann. Catàleg
 • Miravete, A (1994 ). Aparatos de elevación y transporte . Zaragoza: El autor. Catàleg
 • Miravete, A (1996 ). El Libro del transporte vertical . Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Larrodé, Emilio (1996 ). Grúas . Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Wong, J.Y (1993 ). Theory of ground vehicles (2nd ed.). New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Jazar, Reza N (2008 ). Vehicle dynamics : theory and applications . New York: Springer. Catàleg
 • Aparicio Izquierdo, F (2008 ). Ingeniería del transporte . Madrid: CIE Dossat 2000. Catàleg
 • Truyols Mateu, Sebastián (cop. 2009 ). Introducción a la ingeniería del transporte : teoría y práctica (2ª ed.). Las Rozas (Madrid): Delta Publicaciones. Catàleg
 • Abe, Masato (2009 ). Vehicle handling dynamics. Oxford: Butterworth-Heinemann. Recuperat 23-06-2016, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9781856177498 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques simulació Es valorarà la correcció del procediment i dels resultats 25
Elaboració d'un pòster + Debat de tema relacionat Es valorarà la cerca d'informació, lla correcció i a claredat en l'exposició de la informació i la presentació del pòster 25
Examen final dels continguts de l'assignatura Es valorarà la correcció de la solució proposada i el procediment desenvolupat 50

Qualificació

Avaluació:
La nota final de l'assignatura es determinarà en funció de les següents proporcions:

25% presentació/debat del treball en grup tipus pòster - activitat recuperable
25% informes de pràctiques i problemes a entregar - activitat recuperable
50% examen final de teoria i problemes - activitat NO recuperable

Només seran recuperables activitats amb nota inferior a 5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà amb un No Presetat a tots els estudiants que no lliurin en el plaç establert el treball tipus pòster, els informes de pràctiques i problemes requerits o l'examen de teoria i problemes.

Observacions

Es recomana als estudiants adquirir prèviament coneixements mínims sobre la modelització de sistemes mecànics i el seu disseny.

Assignatures recomanades

 • Disseny i assaig de màquines