Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Càlcul d’estructures. Tipologies estructurals. Estats límits. Accions. Combinació d’accions. Bases del dimensionament d’elements estructurals. Principis de disseny d’estructures metàl·liques i de formigó.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / LLUIS TORRES LLINAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG4- Saber comunicar les conclusions dels coneixements i raons últimes que les sustenten-a públics especialitzats o no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE20- Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.

Continguts

1. Càlcul d'estructures i tipologies estructurals

2. Bases de càlcul

          2.1. Introducció

          2.2. Estat límits

          2.3. Accions i combinació d'accions

3. Estructures metàl·liques

          3.1. Introducció

          3.2. Resistència a nivell de secció

          3.3. Resistència a nivell de barra

4. Estructures de formigó armat

          4.1. Introducció

          4.2. Estat Límit Últim (ELU) de tensions normals

          4.3. ELU d'esforços tallants

          4.4. Ancoratge. Disposició d'armadures.

          4.5. Elements estructurals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 36 66 102
Tutories 2 0 2
Total 38 66 104

Bibliografia

 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Quintero Moreno, Francisco (1991 ). Estructuras metálicas (2ª ed). Madrid: La Escuela. Catàleg
 • Quintero Moreno, Francisco (1991 ). Estructuras metálicas : uniones (2ª ed.). Madrid: Fundación Escuela de Edificación. Catàleg
 • Eurocódigo 3 : proyecto de estructuras de acero (1996 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Gardner, L (2005 ). Designers' guide to EN 1993-I-I Eurocode 3 : design of steel structures : general rules and rules for buildings . London: Thomas Telford. Catàleg
 • Trahair, N. S. (2008 ). The Behaviour and design of steel structures to EC3 (4th ed.). London [etc.]: Taylor & Francis. Catàleg
 • DEANIL : guía para el diseño estructural en acero de naves industriales ligeras (2000 ). Ordizia: ITEA. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1999?] ). Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón : [en masa,armado, pretensado] . [Madrid]: Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R (1999 ). Hormigón armado y pretensado. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 04-07-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EC008XXX Catàleg
 • Marí Bernat, Antonio R (2006 ). Formigó armat i pretensat : exercicis curts de bases de càlcul i estats límits . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2008 ). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Guía de aplicación de la Instrucción de hormigón estructural : Edificación (2002 ). [Madrid]: Ministerio de Fomento. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs/pràctiques Entrega dels treballs. Valoració de forma i contingut. 40
Exercicis Entrega dels exercicis. Valoració de forma i contingut. 10
Prova d'avaluació Examen en relació al temari de l'assignatura. Valoració de plantejament, resolució i resultats. 50

Qualificació

Per aprovar l'assignatura s'hauran de complir simultàniament els dos criteris següents:

Nota final = Nota treballs*0,40 + Nota exercicis*0,10+ Nota prova*0,50 >= 5,0
Nota prova >= 5,0

Treballs d'estructures (no recuperable)
Exercicis (no recuperable)
Prova d'avaluació (recuperable)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com "no presentat" l'alumne que no participi com a mínim en una de les següents parts:
- els treballs de curs i exercicis qualificats d'entrega obligatòria
- la prova d'avaluació

Observacions

Per a aquesta assignatura es requeriran les competències associades a les matèries d'Elasticitat i Resistència de Materials i Introducció a les Estructures.

Assignatures recomanades

 • Resistència de materials