Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi de les configuracions dels processos químics, de les seves unitats principals, condicions d’operació i interconnexions per aconseguir el correcte funcionament.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BAYER RESPLANDIS  / MARC DELGADO AGUILAR  / MIQUEL FRANCESC LLOP MANERO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG3- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE4- Capacitat pels anàlisis i disseny de processos químics.

Continguts

1. INTODUCCIÓ ALS PROCESSOS QUÍMICS

          1.1. Procés químic. Reactors químics. Operacions de separació. Fenòmens de transport. Classificació. Balanços de matèria i energia.

2. OPERACIONS DE SEPARACIÓ

          2.1. Operacions basades en la transmissió de calor, en la transferència de matèria i transmissió de quantitat de moviment. Operacions per etapes d’equilibri: destil•lació, absorció, extracció líquida i extracció sòlida. Operacions amb sòlids.

3. ENGINYERIA DE LA REACCIÓ

          3.1. Cinètica de reacció. Sistemes homogenis i heterogenis. Disseny de reactors ideals en una fase. Reactors en sistemes heterogenis. Reaccions catalitzades.

4. FASES DEL DISSENY

          4.1. Balanç de matèria i energia. Diagrama de flux (flowsheet). Piping and instrumentation (P&ID). Disseny integrat de processos: síntesi, anàlisi i optimització. Integració energètica. Integració màssica. Seguretat i prevenció de fuites. Consideracions ambientals.

5. PRÀCTIQUES

          5.1. Pràctiques de laboratori

                    5.1.1. Rectificació discontínua

                    5.1.2. Fluïdització

                    5.1.3. Absorció de gasos

                    5.1.4. RCTA en discontinu

                    5.1.5. RCTA en continu

          5.2. Aula informàtica (simulador de processos químics)

                    5.2.1. Disseny d'un sistema de destil·lació en equilibri amb SuperPro Designer

                    5.2.2. Model de reactor discontinu

                    5.2.3. Model d'un reactor continu amb separació

                    5.2.4. Procés d'obtenció de biodiesel a partir d'oli de soia (I)

                    5.2.5. Procés d'obtenció de biodiesel a partir d'oli de soia (II)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15 15 30
Classes expositives 20 20 40
Classes pràctiques 15 15 30
Elaboració de treballs 1 7 8
Prova d'avaluació 6 12 18
Total 57 69 126

Bibliografia

 • McCabe, Warren L (cop. 2007 ). Operaciones unitarias en ingeniería química (7ª ed.). Madrid [etc.]: MacGraw-Hill. Catàleg
 • Smith, Robin (cop. 2005 ). Chemical process design and integration . Chichester, UK: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Treybal, Robert Ewald (cop. 1988 ). Operaciones de transferencia de masa (2ª ed). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Levenspiel, Octave (1974 ). Ingeniería de las reacciones químicas . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Biegler, Lorenz T (cop. 1997 ). Systematic methods of chemical process design . Upper Saddle River: Prentice Hall PTR. Catàleg
 • Towler, Gavin P (cop. 2013 ). Chemical engineering design : principles, practice and economics of plant and process design (2nd ed.). Oxford, UK: Butterworth-Heinemann. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de laboratori i aula informàtica (no recuperable) S'avalua les respostes a les questions plantejades de les pràctiques que s'han de lliurar en un informe individual. Es considera la presentació i estructuració dels informes 15
Examen d'avaluació parcial (no recuperable) Es valora la capacitat d'emprar el coneixements impartits per resoldre problemes de fonaments bàsics, funcionament i disseny de l'equip. També es valora l'habilitat en la resolució de situacions noves. 15
Elaboració d'un cas pràctic (no recuperable). S'avalua la capacitat de trobar i seleccionar informació, el plantejament i les soluciona proposades. L’activitat no es recuperable, però fins a la data d’entrega es proposa una interacció entre l’estudiant i el professor. La no presentació en la data indicada representa una nota de zero. 15
Examen avaluació final (recuperable) Es valora la capacitat d'emprar el coneixements adquirits per resoldre problemes de fonaments bàsics, funcionament i disseny de l'equip. També es valora l'habilitat en la resolució de situacions noves. 55

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota examen sigui igual o superior a 3,5. NFA = Nota PAC (30%) + Nota Informes de Pràctiques (15%) + Nota examen (55%) Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula informàtica i laboratori que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar. Les pràctiques d'aula informàtica i laboratori no són recuperables. Les PAC no són recuperables. L'examen d’avaluació global és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic sempre i quan la nota NFA sigui igual o superior a 3. La Nota PAC es calcularà de la següent manera:
Nota PAC= PAC1 informe cas pràctic (15%)+ PAC2 (15%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquell estudiant que no hagi realitzat cap activitat d'avaluació. A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin.

Observacions

És imprescindible tenir coneixements assolits de fonaments de química, termodinàmica, mecànica de fluids, termotècnia i tecnologia de processos.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria fluïdomecànica
 • Fonaments de química
 • Termotècnia aplicada