Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció als sistemes de fabricació avançats; fabricació flexible, fabricació automatitzada i fabricació inteligent. Noves tecnologies de fabricació com ara la fabricació de alta velocitat, la deformació incremental de xapa o les tecnologies de fabricació per aditivació. La integració de la funció disseny amb la fabricació. Enginyeria concurrent.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM DE CIURANA GAY  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / ANTONIO JESUS GUERRA SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CE2- Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.

Continguts

1. PART CONCEPTUAL

          1.1. BLOC 1: FABRICACIÓ AUTOMATITZADA

          1.2. BLOC 2: FABRICACIÓ COMPUTERITZADA

          1.3. BLOC 3: NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ

          1.4. BLOC 4: ENGINYERIA CONCURRENT

2. PART PROCEDIMENTAL

          2.1. BLOC 1: PROBLEMES

          2.2. BLOC 2: PRÀCTIQUES

3. PART ACTITUDINAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 31 66 97
Classes expositives 30 0 30
Prova d'avaluació 3 25 28
Total 64 91 155

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Proves d'avaluació continuada

  - Pràctiques (NP)

  - Resolució exercicis (RE)
  Aquesta activitat inclou la resolució d’exercicis i les pràctiques. La resolució d’exercicis i les pràctiques són activitats d’avaluació continuada d’assistència obligatòria i no recuperable.

  - L’activitat de resolució d’exercicis (RE) consisteix en resoldre diverses tipologies d’exercicis utilitzant diferents formes d’aprenentatge dins l’aula. Està composada de dos apartats, l’ obligatori a classe i l’obligatori fora de classe. L’obligatori es realitzarà presencialment a l’aula, mentre que el de fora de classe es desenvoluparà per part de l’alumne a casa seva. La nota total d’aquesta activitat representarà un % de la NF i s’obté per la resolució i lliurament d’exercicis a classe, juntament amb la nota actitudinal avaluada per mitjà d'una rúbrica que es farà pública a l’inici de curs,.


  - La nota de les pràctiques (NP) representarà un % de la NF i s’obté per la realització de les pràctiques en el laboratori dins de l’horari estipulat. Aquesta nota es calcularà en base a dos components que se sumen directament: la nota actitudinal en el taller laboratori, avaluada per mitjà d’una rúbrica que es farà pública a l’inici de curs, i l’informe de la mateixa.

  20
  Prova d'avaluació parcial (PAP) La prova d'avaluació parcial és una activitat d’avaluació continuada d’assistència obligatòria i recuperable.

  - Pel que fa a la prova d'avaluació parcial (PAP) consta de dues parts:

  i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.

  ii) 50% de problemes, articulada en un o varis problemes curts. Amb formulari on no s’hi pot tenir res escrit. Es requereix una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per aprovar l’examen i per fer la mitjana.

  La revisió d'aquest prova parcial es farà durant una classe de teoria i/o de problemes. Aquesta activitat representa representarà un 35% de la NF.
  35
  Prova d'avaluació final (PAF) La prova d’avaluació final (PAF) és d’assistència obligatòria i recuperable. Consta també de dues parts:

  i) 50% de teoria, articulada en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.

  ii) 50% resolució de problemes., articulada en un o varis problemes curts. Amb formulari que no pot tenir res escrit. Es requereix una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per aprovar l’examen i per fer la mitjana.

  Les revisions d’exàmens es fan de forma conjunta, en una aula, en un dia i hora fixats. Les reclamacions pertinents es faran de forma escrita. Aquesta activitat representa representarà un 45% de la NF.
  45

  Qualificació

  - Les activitats que es realitzen per l’avaluació continuada, inclosa la prova d’avaluació parcial, s’hauran de lliurar al professor en el termini que s'establirà al principi de curs. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap activitat incloses en l’apartat d’avaluació continuada i seran qualificades amb una nota de 0 punts.

  La nota final de l’assignatura (NF) es calcularà considerant:
  • La nota de resolució d'exercicis (RE) contarà un 10% sobre la nota final.
  • La nota de les pràctiques (NP) contarà un 10% sobre la nota final.
  • La nota de l’examen d’avaluació parcial (PAP) contarà un 35% sobre la nota final. És obligatori tenir un mínim de un 4 per poder ser considerada en la nota final i aprovar l’assignatura. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen es comunicarà durant la primera setmana de classe a través de Moodle.
  • La nota de l’examen d’avaluació final (PAF) contarà un 45% sobre la nota final. És obligatori tenir un mínim de un 4 per poder ser considerada en la nota final i aprovar l’assignatura. Activitat recuperable dins del període de recuperació. La data d'aquest examen queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació.

  La nota final (NF) es calcularà segons el següent procediment:

  Nota final de l’assignatura (NF) = 10 % RE + 10 % NP + 35 % PAP + 45 % PAF

  Durant el període de recuperació l’alumne podrà recuperar les activitats d’avaluació recuperables sempre i quan compleixi amb el reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l’EPS; el qual diu que per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.
  En aquets cas l’examen de recuperació constarà de:
  • 50% de teoria, articulat en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.
  • 50% problemes, articulat en varis problemes curts. Amb formulari. No s’hi pot tenir res escrit.
  S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per aprovar l’examen i per fer la mitjana.
  La data d'aquest examen queda definida durant el període de recuperació per l'EPS.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L’alumne tindrà una nota de no presentat (NPres.) sempre i quan abandoni l’avaluació continuada abans de dia 7 de març del 2017 i/o no es presenti a les proves d’avaluació obligatòries de l’assignatura. En cas que l'avaluació continuada s’abandoni desprès d’aquesta data, l’alumne no podrà tenir un NPres. en la nota final.