Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Sistemes energètics. Política i gestió de l'energia. Energia i Medi Ambient. Energies convencionals: Gas Natural, el Sistema Elèctric, els Sistemes Termoelèctrics, l’energia nuclear. Energies Renovables: eòlica, solar tèrmica, solar fotovoltaica, biomassa, hidràulica i mareomotriu i geotèrmica. Tecnologies d'Alta Eficiència Energètica.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALEXANDRE DELTELL CARBONELL  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

  • CG5- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
  • CE6- Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.

Altres Competències

  • Comprendre el model energètic actual a nivell català, espanyol, europeu i mundial.
  • Coneixer i avaluar el potencial energètic de diferents fonts, tant renovables com convencionals.
  • Coneixer de forma bàsica les tendències actuals en política energètica.
  • Coneixer l'infrastructura energètica necessària per satisfer el model energètic actual.

Continguts

1. Introducció als sistemes energètics.

2. Política energètica.

3. Energies convencionals.

          3.1. Petroli.

          3.2. Gas Natural.

          3.3. Sistemes Elèctrics.

                    3.3.1. Generació Termoelèctrica.

          3.4. Energia Nuclear

4. Energies Renovables

          4.1. Energia Eòlica

          4.2. Energia Solar.

          4.3. Energia Hidraulica

          4.4. Energia Geotèrmica.

          4.5. Energia procedent de la Biomassa.

5. Nous Recursos energètics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 25 55
Debat 2 2 4
Exposició dels estudiants 2 2 4
Prova d'avaluació 0 35 35
Resolució d'exercicis 14 6 20
Simulacions 8 8 16
Sortida de camp 4 2 6
Treball en equip 0 10 10
Total 60 90 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions Practiques (debat) Participació i entrega d'informe final. 10
Treballs en equip sobre temàtiques específiques de l'assignatura. S'avaluarà el treball escrit en base a unes rúbriques prèviament fixades. 5
Exposició dels treballs en equip. S'avaluarà tant l'exposició oral del treball con les respostes a les preguntes realitzades pels professors i els seus companys. 10
Prova intermitja Teoria i problemes (amb apunts disponibles)
Tindrà una estructura semblant a l'examen final però ajustada a una durada de 2 hores.
15
Examen final Teoria i problemes (amb apunts disponibles). 60

Qualificació

L'examen intermig consistirà en una part de teoria i una part de problemes (de dues hores de durada)

L'examen final consistirà en una part de teoria i una part de problemes.

Ambdues es podran realitzar amb apunts i documentació en paper (no es permetrà suport informàtic).

La nota mínima de l'examen final serà de 5 sobre 10 tant de la part de teoria com de problemes.

L'examen final es podrà recuperar el dia i hora fixat per l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat, qui no entregui l'examen final (ni realitzi la prova de recuperació).

Observacions

Es recomanen coneixement de termodinàmica i termotècnia aplicada.

Assignatures recomanades

  • Màquines hidràuliques i tèrmiques