Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Selecció i dimensionament dels elements mecànics d'una màquina. Disseny a estàtica i a fatiga. Aplicacions de disseny: eixos, cilindres a pressió, rodaments, unions, ressorts, transmissions. Disposició general del conjunt de la màquina. Simulació i assaig del comportament dels elements.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
INES FERRER REAL  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CG2- Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CE3- Capacitat per al disseny i assaig de màquines.

Continguts

1. Determinació d'estat de càrregues sobre elements mecànics

2. Rigidesa i anàlisi d'estabilitat

3. Anàlisi de falla per resitència

          3.1. Falla estàtica

          3.2. Falla a fatiga

4. Disseny i redisseny d'elements mecànics

5. Assaig experimental associats a l'anàlisi i disseny d'elements mecànics

6. Sistemes CAE en el disseny d'elements de màquines

7. Elements de màquines

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 28 28
Classes expositives 30 12 42
Classes pràctiques 14 12 26
Prova d'avaluació 3 0 3
Treball en equip 8 18 26
Total 55 70 125

Bibliografia

  • Budynas, Richard G (cop. 2011 ). Shigleys's mechanical engineering design (9th ed.). New York: McGraw Hill. Catàleg
  • Collins, Jack A (cop. 2003 ). Mechanical design of machine elements and machines : a failure prevention perspective . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
  • Dimarogonas, Andrew D (cop. 2001 ). Machine design : a CAD Approach . New York [etc.]: John Wiley & sons. Catàleg
  • Fogiel, M. (cop. 1988 ). The Machine design problem solver . Piscataway, New Jersey: Research and Education Association. Catàleg
  • Norton, Robert L (cop. 2011 ). Machine design : an integrated approach (4th ed.). Boston: Pearson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats d'aprenentatge continuat

Es proposaran activitats d'aprenentatge continuat a realitzar individualment o en equips de treball. Els estudiants hauran de realitzar un mínim del 80% de les activitats que es proposin.
Realització del 80% o més de les activitats la qualificació serà de 10, en cas contrari 0 20
Anàlisis i problemes en enginyeria

La docència de l'assignatura es duu a terme a l'aula i al laboratori on s'impartiran el contingut i els coneixements teòrics de l'assignatura juntament amb el plantejament i resolució de problemes i casos pràctics.

En equips de treball els estudiants faran exercicis pràctics d'aplicació dels coneixements teòrics. Aquests exercicis es realitzaran a l'aula, al laboratori i a l'aula informàtica.
- Correcte resolució dels problemes/situacions

- Viabilitat de les solucions presentades dels problemes/situacions

- Actitud participativa
20
Concepció, disseny i projecte d'una màquina

Durant el curs es proposarà a cada equip de treball realitzar una activitat durant tot el curs de disseny de un conjunt mecànic.
- Dissenys tècnicament correctes (viabilitat, càlculs, etc.)

- Organització i format del document escrit

- Utilització de material gràfic adequat

- Correcció i precisió en el llenguatge escrit

- Defensa oral dels informes finals
30
Proves d'avaluació final - Es valorarà positivament la correcta presentació, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- El planteig del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Conseqüentment es valorarà el correcte planteig sempre que estigui exposat de forma clara.

- Els errors de càlcul, sempre que el plantegi i resta de deduccions necessàries per a la resolució del problema siguin correctes, únicament restaran una petita part de la nota total de l'exercici
30

Qualificació

L'avaluació global de l'assignatura inclou diferents activitats:

1) Activitats d'aprenentatge continuat (APC), els estudiants treballen individualment i en grups. Les activitats s'han de lliurar segons les instruccions i en les dates prefixades a través del Moodle. Aquesta activitat no és recuperable. La realització del 80% o més de les activitats la qualificació serà de 10, en cas contrari 0

2) Resolució d'exercicis d'enginyeria (SCO), els estudiants treballen individualment i en grups. Els informes i exercicis s'han de lliurar segons les instruccions i en les dates prefixades a través del Moodle. Aquesta activitat no és recuperable.

3) Projecte (PRO), consisteix en el disseny/concepció d'un sistema mecànic. Aquesta activitat es farà en grups escollits pel professor. Aquesta activitat implica 2 presentacions davant el professor en sessions programades. L'informe s'ha de lliurar segons les instruccions i en la data prefixada a través del Moodle. Aquesta activitat no és recuperable.

4) Prova d'avaluació, examen final (EXF), examen d'exercicis del contingut de l'assignatura segons data fixada per l'EPS.

La nota final de l'assignatura es calcula

Nota = APC·0,2 + SCO·0,2 + PRO·0,3 + EXF·0,3

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge o comunicació sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant obtindrà una qualificació de "No Presentat (NP)" si no assisteix a l'examen final i no participa a cap activitat d'avaluació o les abandona abans del 1 de novembre.

Observacions

A l'estudiant de l'assignatura se li pressuposa un coneixement previ en:
- estàtica i dinàmica de mecanismes
- elasticitat i resistència de materials
- càlcul d'elements de màquines