Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi integral de les màquines térmiques i hidrauliques. L'assignatura es centra en els parametres de disseny i estudi organic principalment dels motors de combustió interna alternatius, però també es tractaran les turmaquines térmiques i els compressors.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTI COMAMALA LAGUNA  / ALEXANDRE DELTELL CARBONELL  / LINO MONTORO MORENO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CG5- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
 • CE5- Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal · lacions de calor i fred industrial

Altres Competències

 • Tenir coneixements bàsics sobre els diferents tipus de motors de combustió interna i el seu funcionament mecànic i termodinàmic.
 • Ser capaç d'escollir les diferents tipologies de motors òptimes per a cada aplicació.
 • Ser capaç d'avaluar com els canvis mecànics i termodinàmics en els motors poden afectar les seves corbes característiques (potència, parell, rendiment, consum, etc.).
 • Ser capaç d'utilitzar aparells de mesura comuns d'ús industrial en motors com analitzadors de gasos, banc de potència inercial, ...

Continguts

1. Historia i evolució dels motors termics

2. Maquines alternatives

          2.1. Cicles de potència i paramatres fonamentals de funcionament.

          2.2. Renovació de càrrega 2T - 4T

          2.3. Balanç tèrmic i sistemes de refrigeració.

          2.4. Pèrdues Mecàniques.

          2.5. Sistemes de lubricació.

          2.6. Manteniment predictiu.

          2.7. Sobrealimentació.

          2.8. Combustió MEP i MEC

          2.9. Sistemes de carburació i injecció.

          2.10. Contaminació atmosfèrica i control d'emisions.

          2.11. Assaig de motors i corbes característiques.

          2.12. Semblança de motors.

3. Turbomàquines.

          3.1. Cicles de funcionament.

          3.2. Turbines de vapor.

          3.3. Turbines de gas.

4. Compressors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 10 40
Classes pràctiques 14 14 28
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 0 34 34
Resolució d'exercicis 15 15 30
Sortida de camp 1 2 3
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Muñoz Torralbo, Manuel Payri González, Francisco (1986 ). Motores de combustión interna alternativos ([2a ed.]). Valencia: Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Catàleg
 • Giacosa, Dante (1988 ). Motores endotérmicos (14ª ed. italiana actualizada, traducción española). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Blair, Gordon P (cop. 1999 ). Design and simulation of four-stroke engines . Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers. Catàleg
 • Blair, Gordon P. (cop. 1998 ). Two-stroke engines : technology and emissions . Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers. Catàleg
 • Heywood, John B (cop. 1999 ). The Two-stroke cycle engine : its development, operation,and design . Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers. Catàleg
 • Álvarez Flórez, Jesús A. (Jesús Andrés) (2005 ). Motores alternativos de combustión interna. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 03-07-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EM048XXX Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dossier de pràctiques. Es puntuarà cada pràctica segons els criteris establerts durant les sessions de laboratori. 15
Prova intermitja. Resolució d'un problema de disseny de motors i aplicació de conceptes teòrics 15
Examen Final. Examen final que consistirà en una part teòrica, una part de problemes i una pregunta sobre les sessions de pràctiques.
Es permet la consulta d'apunts i d'altre material que l'alumne cregui convenient.
70

Qualificació

L'examen final constarà de 3 parts:
·Teoria : 35%
·Problemes : 50%
·Pregunta sobre sessions de practiques : 15%

Cadascuna de les parts s'ha de superar amb una nota mínima de 5 sobre 10, per tal d'aprovar l'assignatura.

Al final del semestre es realitzarà una prova final de recuperació, segons calendari i normativa de l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un/a estudiant no s'ha presentat, si no entrega l'examen final i no realitza la prova de recuperació posterior.