Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aplicacions de la biotecnologia a les indústries d’aliments d’origen animal i vegetal: fermentacions alcohòliques i làctiques. Cultius iniciadors, bioconservadors i probiòtics. Ingredients, additius i coadjuvants biotecnològics. Fonts d’enzims i aplicacions en la indústria alimentària. Aliments funcionals.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
 • CG5 - Capacitat d'autoavaluació i esperit de millora personal continuada.
 • CG8 - Coneixement de la llengua anglesa: capacitat de comprensió de textos i ponències de contingut científic.
 • CE-1 - Reconèixer i descriure les aplicacions de la biotecnologia en la producció de matèries primeres, en processos de conservació i transformació d'aliments i com a eines de control de productes i processos de la indústria alimentària.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-7 - Plantejar alternatives biotecnològiques per a la millora de la qualitat i seguretat dels aliments, fonamentades en la comprensió de les seves característiques bioquímiques, microbiològiques, físiques i funcionals.

Continguts

1. SEMINARIS D’INTRODUCCIÓ (no presencials)

          1.1. Components i propietats físico-químiques dels aliments.

          1.2. Propietats funcionals dels aliments i ingredients alimentaris.

          1.3. Microbiologia alimentària.

          1.4. Principals tecnologies de transformació i conservació d'aliments.

          1.5. Aliments funcionals.

2. APLICACIONS DE LA BIOTECNOLOGIA A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

          2.1. BLOC 1: Indústries de la carn i del peix i productes derivats.

          2.2. BLOC 2: Indústries làcties i derivats lactis.

          2.3. BLOC 3: Indústries d’aliments d’origen vegetal: fruites, hortalisses i cereals.

          2.4. BLOC 4: Indústries enològiques: vi i cervesa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 28 50 78
Classes pràctiques 18 10 28
Elaboració de treballs 6 22 28
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 2 12 14
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Bamforth, Charles W (2007 ). Alimentos, fermentacion y microorganismos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Barbosa-Cánovas, Gustavo V. (2009 ). Global issues in food science and technology. London: Elsevier/Academic. Recuperat 18-02-2015, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123741240 Catàleg
 • Crueger, Wulf (1993 ). Biotecnología : manual de microbiología industrial . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Demain, Arnold L. Davies, Julian E. (cop. 1999 ). Manual of industrial microbiology and biotechnology (2nd ed.). Washington, D.C.: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Fox, P.F. (1991 ). Food enzymology . London [etc.]: Elsevier Applied Science. Catàleg
 • Hough, J. S (1990 ). Biotecnología de la cerveza y de la malta . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Hutkins, Robert W|q(Robert Wayne) (cop. 2006 ). Microbiology and technology of fermented foods. Ames, Iowa: Blackwell Pub.. Recuperat 24-11-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470277515 Catàleg
 • Morcillo Ortega, Gloria (2005 ). Biotecnología y alimentación . Madrid: UNED. Catàleg
 • Nga, B.H. (1990 ). Microbiology applications in food biotechnology . London [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Nollet, Leo M. L., 1948- Toldrá, Fidel (cop. 2006 ). Advanced technologies for meat processing . Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis. Catàleg
 • Quintero Ramírez, Rodolfo García Garibay, Mariano López-Munguía Canales, Agustín (cop. 1993 ). Biotecnología alimentaria . México: Limusa. Catàleg
 • Robinson, R. K. (1990 ). Dairy microbiology (2nd ed.). London [etc.]: Elsevier Applied Science. Catàleg
 • Salminen, Seppo (cop. 1998 ). Lactic acid bacteria : microbiology and functional aspects (2nd ed. rev. and expanded). New York [etc.]: Marcel Dekker. Catàleg
 • Simpson, Benjamin K. Nollet, Leo M. L., 1948- (cop. 2012 ). Food biochemistry and food processing (2nd ed.). Ames, Iowa: Wiley-Blackwell. Recuperat 24-11-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118308035 Catàleg
 • Tamime, A. Y (2008 ). Milk processing and quality management. Ames, Iowa: Blackwell Pub.. Recuperat 26-06-2013, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10300999 Catàleg
 • Toldrá, Fidel (cop.2008 ). Meat biotechnology . New York, NY: Springer. Catàleg
 • Varnam, Alan H (1994 ). Milk and milk products : technology, chemistry and microbiology . London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Ward, Owen P (DL 1991 ). Biotecnología de la fermentación : principios, procesos y productos . Zaragoza: Acribia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions presencials d'aula (classes expositives i participatives). Assistència, actitud i interès. Participació activa en els seminaris d'aplicacions. 10
Pràctiques de laboratori. Actitud, interès i habilitats demostrades durant el desenvolupament de les pràctiques. 10
Treball individual de recerca d'informació complementària sobre un tema proposat pel professor. Estructura i contingut del treball adequat als objectius plantejats. Demostració de coneixements durant l'exposició oral i el debat. 20
Treball en grup: presentació dels resultats de pràctiques en format pòster. Valoració de l'estructura, disseny, continguts i claredat dels resultats presentats. 20
Prova escrita d'avaluació Demostració de l'assoliment dels coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 40

Qualificació

La qualificació final s'obtindrà a partir de la mitjana de les qualificacions de l'examen (40%), les pràctiques (20%), el treball individual (20%), i l'assistència i participació a les diferents activitats de l'assignatura (20%).

Prova escrita d'avaluació:
- Es permet l’ús de material (apunts de classe, articles, etc.), que ha de portar cada estudiant.
- Cal treure un mínim de 4 sobre 10 a l'examen per fer mitjana amb les qualificacions del treball i les pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant rebrà la qualificació de "No Presentat" quan incompleixi qualsevol de les següents condicions:
- assistència a un mínim del 80% de les activitats presencials programades.
- presentació oral del treball de recerca individual.
- assistència a les sessions pràctiques i presentació de l'informe en format pòster.
- realització de la prova escrita.

Observacions

Els seminaris d'introducció consisteixen en una sèrie de materials posats a disposició de l'estudiant al moodle de l'assignatura per treballar continguts bàsics de diferents aspectes relacionats amb la tecnologia alimentària. Cada tema té assignat un professor de l'assignatura, amb el que es poden concertar tutories individuals o en grup quan els estudiants ho requereixin.