Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Mecanismes de regulació i inhibició de les reaccions enzimàtiques; les diferents fonts d’enzims i els passos clau per a la seva producció a escala industrial; les aplicacions dels enzims en la indústria (fonamentalment l’alimentària però també en les indústries químiques, papereres i tèxtils); i el seu ús en aplicacions mediambientals i com a biosensors
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAIME CAMPS SOLER  / MARIA ELENA SAGUER HOM
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1 - Aplicar el mètode científic com a eina, amb coneixement de les seves aplicacions i limitacions.
 • CG5 - Capacitat d'autoavaluació i esperit de millora personal continuada.
 • CG7 - Capacitat per realitzar treball pràctic de laboratori, formulant hipòtesis de treball, judicis i conclusions, per a la seva aplicació en el camp professional i per respondre als objectius d'una línia d'investigació.
 • CE-1 - Reconèixer i descriure les aplicacions de la biotecnologia en la producció de matèries primeres, en processos de conservació i transformació d'aliments i com a eines de control de productes i processos de la indústria alimentària.
 • CE-7 - Plantejar alternatives biotecnològiques per a la millora de la qualitat i seguretat dels aliments, fonamentades en la comprensió de les seves característiques bioquímiques, microbiològiques, físiques i funcionals.

Altres Competències

 • ADQUIRIR els coneixements necessaris sobre els fonaments de l'activitat enzimàtica, les seves aplicacions biotecnològiques en general i, en concret, en els processos de la indústria alimentària
 • COMPRENDRE l'activitat i les funcions dels enzims, la seva relació amb l'estructura, i els mecanismes que afecten la seva activitat
 • CONÈIXER les aplicacions potencials dels enzims en els diferents sectors de la indústria alimentària, així com en d'altres camps
 • APLICAR algunes de les metodologies utilitzades per al seguiment de l'activitat enzimàtica

Continguts

1. GENERALITATS. Història. Estructura dels enzims. Biosíntesi enzimàtica. Cinètica enzimàtica. Factors que regulen l'activitat enzimàtica. Inhibició enzimàtica. Nomenclatura

2. OBTENCIÓ D'ENZIMS. Fonts d'enzims. Modificació genètica de microorganismes. Mètodes per a la identificació de nous enzims (screening). Optimització del procés de producció. Aïllament i purificació d'enzims. Avaluació de la qualitat del preparat enzimàtic. Immobilització d'enzims.

3. APLICACIONS. Aplicació d'enzims en el processat d'aliments. Producció d'additius alimentaris. Producció de complements nutritius.. Altres aplicacions (camp no alimentari, eina analítica,...)

4. PRÀCTIQUES. 1. Estudi cinètic dels paràmetres bioquímics i biofísics de l'enzim catalasa. 2. Determinació de l'activitat enzimàtica de la transglutaminasa microbiana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 12 16
Classes expositives 16 20 36
Classes pràctiques 8 0 8
Elaboració de treballs 2 16 18
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 32 48 80

Bibliografia

 • Aehle, W. (eds.) (2007). Enzymes in industry: production and applications (3rd Edition). Wiley-VCH. Verlag GmbH & Co. Catàleg
 • Copeland, R. A. (2000). Enzymes : a practical introduction to structure, mechanism, and data analysis (2nd Edition). New York: Wiley. Catàleg
 • Fernandes, P. (2010). Enzymes in food processing: a condensed overview on strategies for better biocat. Enzyme Research,,
 • Whitehurts, R.J. & Oort, Maarten van (eds.) (2009). Enzymes in food technology (2nd Edition). Wiley-Blckwell.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Assistència, aptituds i participació en les classes. Presentació dels resultats de pràctiques i elaboració d'un informe 30
Elaboració de treballs Exposició oral en format power-point d'un treball en relació amb un tema d'actualitat 20
Prova d'avaluació Prova escrita 50

Qualificació

Els resultats de les activitats d'avaluació: Sumatori de la nota d'exposició i debat d'un tema (20%), pràctiques de laboratori i presentació dels resultats i informe (30%), i prova escrita (50%).

L'assistència a les pràctiques és obligatòria

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a NO presentat l'alumne que no hagi realitzat les pràctiques o no es presenti a les proves d'avaluació